شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
مقدمه

     کامپیوتر یا دستگاهی که بوسیله ان محاسبه عددی را می توان انجام داد برای دو هدف عمده کاربرد پیدا کرده است یکی به انجام محاسبات پیچیده با سهولت ویکی جهت دستیابی وارزیابی اطلاعات زیاد و پیچیده.

کاربرد کامپیوتر در پزشکی با هدف اصلی پردازش وانالیز اطلاعات پزشکی وارتباطات بین این اطلاعات واستفاده کنندگان مربوطه است که این اطلاعات بر اساس دانش وتجربه حاصل ازعملکرد سیستمهای مختلف پزشکی و بهداشت می باشد.

به طور کلی ارتباط کامپیوتر با پزشکی را می توان در 6 سطح ویا کاربرد مختلف تقسیم بندی کرد که یکی از این سطوح ذخیره وبازیابی اطلاعات دربانک اطلاعات می باشدکه شامل سیستم ثبت وذخیره اطلاعات بیمار در کامپیوتروامورمربوط به پذیرش وترخیص ومحاسبه مخارج پرونده بیماروحتی ذخیره اطلاعات مربوط به ازمایشات رادیولوژی، وضعیت بیماروگزارشات بیمار در کامپیوتر میباشد.

استفاده بیشتر ومناسب از کامپیوتربرای کمک به پزشکان وپرستاران وبیمارستانهاوکلینیکها روز به روز محسوستر میشدکه یکی ازقسمتهای عمده کاربرد کامپیوتر درخدمات پزشکی را میشودذخیره سوابق پزشکی بیماران دانست، ازهنگام ورودبیماران به بیمارستان تازمان خروج انها درصد قابل توجهی ازبودجه وزمان صرف ثبت و پردازش و ذخیره اطلاعات پزشکی در سیستمهای دستی رایج می شود(باوجودتعددبیمه های بسیار)درحالی که با ایجاد یک سیستم اطلاعاتی نه تنها هزینه پردازش و ذخیره اطلاعات به حداقل ممکن می رسد بلکه امکان دسترسی سریع به سوابق بیمار نیز فراهم می شود، سوابق واطلاعات یک فرد را می توان با مراجعه به یک شماره شناسایی ونام وی بدست اورد.

اما نرم افزار مرکزرادیولوژی وسونوگرافی(طب وتصویر)از این حوزه مستثنی نیست وبسیاری ازکارها راساده وروان خواهد کرد، با توجه به تعدد بیمه های مختلف وعکسهای رادیوگرافی بسیار در سیستم دستی پذیرش بیمار بسیار سخت است.

به همین دلیل سعی شده است برای این نرم افزار این بخشها منظور شود، قسمت پذیرش بیماروجوابدهی عکسهای رادیوگرافی ایشان، قسمت ورودوخروج کالا به انباروهزینه های مرکزویک پروفایل برای مدیر که بر کاربران خود مدیریت داشته باشدوهمچنین گزارشات متنوع که کمک زیادی درپیشرفت ویا بهبود کارها خواهد کرد. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26