شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- نمودارمواردکاربر

      پیش از انکه use caseهای کاری را بررسی کنیم مایلیم باز هم به تعریف عمومی use caseکه در umlارائه شده است بپردازیم.هر use caseمجموعه مشخصات مجموعه ای از اکشن هایی است که توسط یک سیستم انجام شده ومنجر به رسیدن نتیجه ی قابل مشاهده ای می شود که عموما برای یک یا چند عامل در سیستم ارزشمند است.

اما عاملها یا Actorها چه کسانی هستند؟

مشتریان یا همکاران درخارج از سیستم کاری از خروجی سیستم کاری مورد نظر استفاده می کنند، به این اشخاص عامل گفته می شود ولزومی ندارد جزئیات چگونگی کارها رابدانند.

بهترین را ه استخراج Actorها نمودار context diagramمی باشد، زیرا وقتی این نمودار را رسم می کنیم موجودیت های خارجی که با سیستم در ارتباط هستند را نیز مشخص می کنیم.هر کدام از این موجودیتهای خارجی به عنوان کاندیداهایی هستند که می توانند به عنوان Actorهایی برای سیستم تشخیص داده شوند.

به عنوان مثال در مرکز طب وتصویر بطورکلی 2 عامل داریم که در شکل زیر می بینید. 

شکل2=1= نمودار Context diagram

در ادامه به شرح چند سناریوی use case  مهم می پردازیم 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26