شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2- پذیرش بیمار

      در این بخش به توضیح برخی از قسمتهای ان میپردازیم.

شماره پذیرش:این یک شماره افزایشی است وبا هربار که یک بیمار پذیرش شود به مقدار ان یک واحد اضافه میشود.

نوبت:این فیلد نشان دهنده نوبت درنظرگرفته شده برای بیمار است وتوسط خود سیستم مقدار دهی میشود.نوبت نشان دهنده تعداد بیماران پذیرش شده در روز جاری است.

نام:در این فیلد نام کوچک مراجع ذخیره می گرددوازفیلدهایی است که باید حتما مقدار دهی شود.

نام خانوادگی:دربرگیرنده نام خانوادگی بیمار است این فیلد نیز باید حتما پر شود.

بیمه:در این قسمت نیز باید نام بیمه ای که بیمار عضو ان است را اتخاب نمایید اگر بیمه ازاد نباش باید در قسمت شماره دفترچه شماره دفترچه نیز وارد شود.

تاریخ پذیرش وتاریخ نسخه:این دو با تاریخ سیستم هم زمان هستندهرچندکاربر میتواند انها را تغییر دهند این دو هم در قبض بیمار وهم درگزارشات در نظر گرفته میشوند.

پزشک معالج:در این قسمت باید نام پزشک معالج را انتخاب کردوبا انتخاب شماره نظام پزشکی فرد در فیلد شماره نظام پزشکی ظاهر میگردد هر چن که این دو را به طور دستی میتوان وارد کرد.

بعد ازوارد کردن اطلاعات بیمار نوبت به واردنمودن رادیوگرافی های درخواستی بیمار است.کاربر هم ازطریق کد عکس ویا از طریق نام عکس میتواند رادیوگرافی های بیمار را انخاب کند بعد از انتخاب اطلاعات رادیوگرافی مانند قیمت ازادوقیمت تعرفه ونام رادیوگرافی در لیست تصویر ظاهر میشود همچنین با انتخاب عکس قیمت ازاد عکس وتعرفه درفیلد قیمت کل وقیمت تعرفه ظاهر میشودوسپس با توجه به شرکت بیمه انتخاب شده برای بیمار سهم سازمان وسهم بیمه شده نیز محاسبه میشود.

درصورت حذف رادیوگرافی ها از لیست رادیوگرافی ها مقادیرمربوط به ردیف حذف شده ازجمع کل هزینه های بیمار حذف شده وسهم سازمان وسهم بیمه شده نیز به همین منوال تغییر میکند تا اعداد واقعی به دست ایند.

فیلد پرداختی نیر مبلغی را که بیمار با توجه به سهم ان از هزینه های رادیوگرافی ونیز مبلغ تخفیف باید بپردازد مشخص میشود.

دراخر با کلیک برروی ایکون پذیرش اطلاعات وارد شده در سیستم اعم از اطلاعات شخصی بیماروخدمات درخواستی ذخیره می شود وبیمار به بخش جوابدهی فرستاده میشود.

در شکل زیر این فرم را خواهید دید.

شکل 4-3-صفحه پذیرش بیمار

شکل4-3-صفحه پذیرش بیمار

همچنین در همین فرم نیز جستجوی بیمار را نیز میتوانیم برحسب نام ویا نام خانوادگی ویا تاریخ پذیرش وتاریخ نسخه داشته باشیم که بعد از جستجو ونمایان شدن بیمار در لیست با کلیک برروی ان اطلاعات دیگر بیمار را نیز میتوانیم ببینیم. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26