شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-7-1-گزارشات بیمه

      این بخش را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد.گزارشات بیمه براساس شرکت بیمه که خود شامل این میشود که تمام بیمه های یک زیر گروه انتخاب شود ویا به تنهایی هر بیمه گزارشش تهیه شودودیگری گزارش برای شرکت بیمه براساس بخشخای مرکز.کاربر ابتدا شرکت بیمه مورد نظر خود را انتخاب وسپس بدلخواه این گزارش را چاپ خواهد کرد.

همین کار را نیز میتواند درگزارش بر اساس بخش انجام دهدوفقط لازم است در لیست بخشها بخش مورد نظر خود را انتخاب کند.فرم زیر این را به دخوبی نشان میدهد.در این فرم کاربر میتواند محدوده گزارش خود را نیز بر اساس تاریخ پذیرش مشخص نماید.

شکل 4-13- صفحه گزارشات بیمه

شکل4-13- صفحه گزارشات بیمه 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26