پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1-4[Shah_02] EAR

در این روش از یک سری مسیرهای زیر بهینه جهت افزایش طول عمر شبکه استفاده می¬شود. این مسیرها به واسطه¬ی یک تابع احتمال، که به مصرف انرژی در ان مسیرها بستگی دارد، انتخاب می¬شوند. مهمترین پارامتری که در طراحی این پروتکل مدنظر گرفته شده¬است بقای شبکه می¬باشد. نظر به اینکه استفاده¬ی دائمی از مسیری که کمترین انرژی در ان تلف می¬شود، باعث تخلیه¬ی انرژی حسگرهای موجود در ان مسیر می¬شود، در این روش به جای استفاده از مسیر بهینه، چند مسیر زیر بهینه در نظر گرفته می¬شوند که با استفاده از یک تابع احتمال فقط یکی از ان¬ها انتخاب شده و برای مدتی از ان مسیر استفاده می¬شود. این پروتکل از سه فاز تشکیل شده است:
1.    فاز راه¬اندازی : دراین فاز با استفاده از پروتکل Flooding  محلی ، مسیرها تا مقصد شناسایی شده و جدول¬های مسیریابی ایجاد می¬شوند. در طی این عملیات، تابع هزینه¬ی انرژی برای هر حسگر حساب می¬شود. برای مثال، اگر درخواست از حسگر Ni به حسگر Nj فرستاده شود، حسگرNj تابع هزینه مسیر را به صورت زیر حساب می¬کند.
 
(3-1)
در این رابطه متریک انرژی،Metric(Nj,Ni) خود تابعی از هزینه¬ی ارسال و دریافت و همچنین مقدار انرژی باقیمانده¬ی حسگرها در طول مسیر است. مسیرهایی که هزینه بسیار بالایی داشته¬باشند در نظر گرفته نمی¬شوند. در این روش انتخاب حسگرها بر مبنای نزدیکی ان¬ها به مقصد می¬باشد. هر حسگر به هر یک از همسایه¬های خود که در جدول ارسال  ان وجود دارد، یک احتمال نسبت می¬دهد. این احتمال که با معکوس هزینه رابطه مستقیم دارد، به صورت زیر بدست می¬اید.
 
                (3-2)
Nj نیز هزینه¬ی متو سط تا مقصد را با توجه به همسایه¬هایی که در جدول ارسال وجود دارند مطابق زیر حساب می¬کند. این مقدار بدست امده برای Nj به همسایه¬ها فرستاده می¬شود.
 
(3-3)
2.    فاز انتقال داده¬ها : هر حسگر داده¬ی خود را به یکی از همسایه¬های خود که در جدول ارسال وجود دارد با توجه به احتمال اختصاص داده¬شده به ان همسایه می¬فرستد.
3.    فاز نگه¬داری مسیرها : هر چند وقت یک¬بار، یک داده به صورت Flooding محلی فرستاده می¬شود تا از سالم بودن مسیرها اطمینان حاصل شود.
این پروتکل با Directed Diffusion  در نحوه ی پیدا کردن مسیرها از ایستگاه پایه تا حسگرها مشترک است. در Directed Diffusion از بین چند مسیر، تنها مسیری انتخاب می¬شود که نرخ داده بیشتری بواسطه ان دریافت می¬شود. اما در EAR مسیر انتخابی بواسطه تابع احتمال برگزیده می¬شود. نتایج شبیه¬سازی¬ها حاکی از ان است که EAR، 5/21% در مصرف انرژی و44% در افزایش طول عمر شبکه نسبت به Directed Diffusion بهتر عمل می¬کند. از طرفی EAR مثل Directed Diffusion وقتی مسیر انتخاب شده به هر دلیلی از کار می¬افتد، دچار مشکل نمی¬شود، زیرا علاوه بر مسیر اصلی، مسیرهای دیگری را نیز در اختیار دارد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26