پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1-5 [Schurgers_01] GBR

این پروتکل یک روش تغییر یافته از Directed Diffusion است. وقتی که درخواست ایستگاه پایه در کل شبکه پخش می¬شود، هر حسگر تعداد گام¬های مورد نیاز برای رسیدن به ایستگاه پایه را اندازه¬گیری می¬کند و بدین وسیله می¬تواند کمترین تعداد گام برای رسیدن به ایستگاه پایه را که ارتفاع  ان حسگر نامیده می¬شود بدست اورد. اختلاف بین ارتفاع حسگرهای همسایه به عنوان گرادیان مسیر بین انها در نظر گرفته می¬شود. داده¬های هر حسگر توسط مسیرهایی که بالاترین گرادیان را دارند به ایستگاه پایه فرستاده می¬شوند. در واقع این روش تلاش می¬کند تا با تعداد گام¬های کمتر داده را به ایستگاه پایه برساند.
برای توزیع یکنواخت ترافیک روی شبکه در این پروتکل دو تکنیک ترکیب داده¬ها و پخش ترافیک  به کار گرفته شده¬است. حسگرهایی که از چندین مسیر داده دریافت می¬کنند می¬توانند کار ترکیب داده¬ها را انجام دهند. تکنیک¬های پخش ترافیک نیز به قرار زیر می¬باشند.
روش اتفاقی  : اگر دو یا چند مسیر با گرادیان یکسان وجود داشته باشند، انتخاب مسیر به صورت تصادفی خواهد بود.
روش انرژی : وقتی که انرژی یک حسگر از یک استانه معین پایین¬تر می¬اید، ارتفاع خود را افزایش می¬دهد و بدین وسیله به حسگرهای دیگر می¬فهماند که تا حد امکان از این حسگر برای انتقال داده¬ها کمتر استفاده شود.
روش جریان داده  : این روش تلاش می¬کند تا مسیرهایی که در حال حاضر برای انتقال داده¬ها استفاده می¬شوند، برای ایجاد مسیرهایی جدید به کار گرفته نشوند.
با بکارگیری روش¬های بالا ترافیک در کل شبکه پخش می¬شود و در نتیجه طول عمر شبکه افزایش پیدا می¬کند. همچنین این روش¬ها را می¬توان در پروتکل¬های دیگر نیز به کار برد.  نتایج شبیه¬سازی¬ها نشانگر ان است که GBR از نظر مصرف انرژی موثرتر از Directed Diffusion کار می¬کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26