پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4 پروتکل LEACH [Amini 07]

در بین پروتکل¬های ارتباطی ارائه شده، پروتکل LEACH به دلایل زیر از اهمیت ویژه¬ای در نزد محققان برخوردار است:
در این پروتکل، خوشه¬های شبکه به صورت تصادفی ، تطبیقی  و به صورت خودپیکربندی شده  تشکیل می شوند. در زیر برای روشن شدن هر یک از ویژگی های بیان شده توضیحاتی اورده شده است:
تصادفی: به این معنی است که در هر دور، تعداد مشخصی از گره¬ها به صورت تصادفی خود را به عنوان سرپرست خوشه انتخاب می¬کنند و مقام سرپرستی خوشه برای گره¬های خاصی از قبل در نظر گرفته نشده است.
تطبیقی: گره¬هایی که در دور فعلی نقش سرپرستی خوشه را به عهده داشته¬اند، در دور بعدی دیگر نمی¬توانند برای بر عهده گرفتن این نقش کاندید شوند، بنابراین در هر دور، با توجه به دور قبلی کاندیدهای سرپرستی خوشه مشخص می¬شوند. بدین ترتیب انتظار می¬رود که در پایان تعداد مشخصی از دورها، تمامی گره¬ها سرپرست خوشه شوند. بعدا خواهیم دید که لزوما این اتفاق نمی¬افتد.
خودپیکربندی شده: گره¬های شبکه در این پروتکل بدون کمک هر عامل خارجی و یا گره¬ی خاصی در شبکه، تشکیل خوشه می¬دهند و این به مقیاس¬پذیری این پروتکل کمک می¬کند. همان طور که در ادامه خواهیم دید، تغییرات زیادی برای بهبود کارایی این پروتکل توسط محققان انجام شده که متاسفانه در اکثر ان¬ها این ویژگی از بین رفته است و یک گره¬ی خاص وظیفه¬ی انتخاب کردن سرپرست خوشه¬ها را بر عهده می¬گیرد که این امر تاثیر منفی روی مقیاس¬پذیری شبکه می¬گذارد.
1.    در LEACH انتقال اطلاعات از گره¬های یک خوشه به سرپرست خوشه و از سرپرست خوشه¬ها به ایستگاه پایه با کنترل محلی انجام می¬شود و نیازی به کمک یک عامل خارجی و یا گره¬ی خاصی در شبکه برای انتقال اطلاعات نیست.
2.    پروتکل MAC استفاده شده در LEACH، با دادن امکان استراحت به حسگرها به مقدار مناسبی در انرژی مصرفی صرفه¬جویی می¬کند.
3.    همان طور که قبلا گفته شدLEACH ، نیز همانند سایر پروتکل¬های مبتنی بر خوشه¬بندی از ترکیب داده¬های هر خوشه و ارسال داده¬ی فشرده شده به ایستگاه پایه استفاده می¬کند. بدین ترتیب هم تعداد ارسال و دریافت¬ها در شبکه کاهش می¬یابد و هم داده¬های زاید که به علت نزدیکی حسگرهای یک خوشه به یکدیگر ایجاد می¬شوند، پیش از ارسال به ایستگاه پایه حذف می¬گردند. نوع ترکیب داده¬ها در LEACH ثابت نیست و بستگی به کاربرد شبکه¬ی حسگر بیسیم دارد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26