شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-نتیجه گیری

دراین فصل به اختصار سیستم طراحی شده را تعریف کردیم و دو نمونه از سایت های مشابه را معرفی کرده و امکانات انها را بررسی نمودیم، همچنین ابزارهای توسعه در تحلیل، طراحی و پیاده سازی برنامه امکانات و مزایای انها و برخی ابزارها که با استفاده از انها این سایت راطراحی کردیم نظیرUser Controlو Entity Framworkتوضیح داده شده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26