شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-22-جدول Messages

این جدول مربوط به این است که پیامی را برای افراد مختلف بفرستیم،  Idکلید اصلی جدول و کلید مربوط به رابطه Associationاست که با استفاده از این کلید جدول فوق با جداول Manage، Translator، Authorو Animatorرابطه دارد. فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد Id، شناسه پیام را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد Word، پیام ارسالی را مشخص می کند.

فیلد AuthorId، شناسه نویسنده را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Authorاست.

فیلد AnimatorId، شناسه تصویرگر را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی ازجدول Animatorاست.

فیلد TranslatorId، شناسه مترجم را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Translatorاست.

فیلد ManageId، شناسه مدیر را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Manageاست.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26