پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-25-جدول PostServices

این جدول مربوط به نحوه ارسال است،Idکلید اصلی جدول و کلید مربوط به رابطه Associationاست که با استفاده از این کلید جدول فوق با جدول Factorرابطه دارد.فیلد های ان عبارتند از:

فیلد Id، شناسه نحوه ارسال را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد Name، نحوه ارسال را مشخص می کند.

فیلد Price، هزینه ارسال را مشخص می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26