سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-4-توضیحاتی در مورد پسوند ها در Entity Framwork

پسوندهای موجود در مدل EntityFramworkبه شرح زیر می باشند:
۱- csdl: این پسوند ازمخفف شدنConceptualSchemaDefinitionLanguageساخته شده است و همان‌طور که از نام ان مشخص است این نوع فایل شامل مدل مفهومی(conceptualmodel) ما می‌باشد. این نوع فایل، پیاده سازی معادلEntityDataModelدرLINQمی‌باشد.
۲- ssdl: این پسونداز مخفف شدنStoreSchemaDefinitionLanguageساخته شده است این نوع فایل مدل ذخیره‌سازی راتعریف می‌کند.به این مدل،مدل منطقی(logicalmodel)هم گفته می‌شود.

۳- msl: اینپسوند از مخفف شدنMappingSpecificationLanguageساخته شدهاست. این نوع فایل، نگاشت بین دو مدل بالا راتعریف می‌کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26