سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-6-توضیحاتی در مورد فرم های نرمال پایگاه داده

انواع فرم های نرمال :

FirstNormalForm(1NF):یک جدول در فرم اول نرمال (1NF)است، اگر و فقط اگر فاقد گروه داده تکرار شونده باشد.

در مدل رابطه ای هر جدولی حداقل در فرم اول نرمال هست زیرا از الزامات مدل این است که هر جدول شامل دقیقا یک مقدار برای هر صفت خاصه باشد که اصطلاحا فاقد گروه تکرار شونده گفته می شود.

SecondNormalForm(2NF):یک جدول در فرم دوم نرمال(2NF)است اگر اولا 1NF))باشد و ثانیا کلیه ستون های غیرکلید با کلید اصلی وابستگی تابعی کامل داشته باشند.

ستون Yبا ستون Xدر یک رابطه وابستگی تابعی (functionaldependency) دارد اگروفقط اگر به ازای هر مقدار در Xدقیقا یک مقدار در Yمتناظر با ان وجود داشته باشد. که به صورت X→Yنشان داده می شود.

ThirdNormalForm(3NF):یک جدول در فرم سوم نرمال (3NF)است اگر اولا ((2NFباشد، ثانیا کلیه صفات خاصه غیر کلید در جدول با کلید اصلی وابستگی تابعی غیر تعدی داشته باشند.

وابستگی تعدی(transitivedependency)یک وابستگی تابعی غیر مستقیم است که در ان X→Zاست اگر X→Yو Y→Zباشد.

در فرم سوم نرمال کلیه ستون های جدول مستقیما توسط کلید اصلی مشخص می شوند. با حذف فیلدهائی که وابستگی مستقیم با کلید ندارند به فرم سوم نرمال می رسیم. برای این کار گروهی از ستون های جدول را که مقدارشان برای بیش از یک رکورد تکرار می شود را در جدول جداگانه ای قرار دهید.

FourthNormalForm(4NF): یک جدول در فرم چهارم نرمال(4NF)است اگر اولا (3NF)باشد، ثانیا هیچ ستونی در جدول وابستگی چند مقداری نداشته باشد. وابستگی چندمقداری(multivalueddependency)به این معنی است که حضور رکوردهای معینی در جدول وجود رکوردهای معین دیگری را برساند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26