سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فهرست منابع

مقاله Vp UML QuickStartVisual Paradigm International LTD-

جزوه اموزشی خوداموزUMLدر 6 روز

www.asp.net

www.msdn.com

http://www.codeproject.com/KB/aspnet/Whatis_New_ASP_Net_4.aspx

http://www.asp.net/Learn/whitepapers/aspnet4#0.2__Toc253429262

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Serve

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26