پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4- انبارداده

 

یک انبارداده می­تواند برای پشتیبانی تصمیم­گیری، تجزیه و تحلیل مقدار زیادی داده از منابع مختلف، برای ایجاد نتایج با سرعت بالا، برای پشتیبانی یک فرایند در شرایط بحرانی، مورد استفاده قرار گیرد.

تعاریف مختلفی را برای انبارداده، می­توانیم  داشته باشیم: انبارداده مجموعه­ای از داده­ها و برنامه­ها، برای تحلیل و تصمیم گیری است، جدا از سیستم عملیاتی یک انبارداده ، معماری جداگانه­ای است برای نگهداری داده­های حساس تاریخی، که این داده­ها از انبارداده­های عملیاتی به دست امده­اند و به صورتی قابل درک برای عملیات تحلیل سازمان درامده­اند.

 اینمون[1] نیز انبارداده را به این صورت تعریف کرده است: یک انبارداده،  مجموعه­ای از اطلاعات یکپارچه است که دارای قابلیت انالیزکردن و استخراج داده­ها (پرس­و­جو)می­باشد.

مجموعه­ایازداده­هایموضوع­گرا، مجتمع، غیرفرارووابستهبهزمانکهبرایپشتیبانیازتصمیم­گیریهای مدیریتیمورداستفادهقرارمی­گیرد.

 نسخه­ایازداده­هایچندپایگاهداده، کهبهمنظورتسهیلپردازشوپرس­وجوهایکاربرانطراحیشدهاست.

یکانبارداده، داده­هایدلخواهراازیکیاچندمنبع،جمع­اوریکردهوانهارابهموضوعاتیباگروه­های اطلاعاتی مختلف تبدیلمی­کند، سپسانهارابههمراهاطلاعاتزمانوتاریخبرایپشتیبانیبهتراز          تصمیم­گیریهاذخیرهمی­کند، اینسیستمها، دیدهایمتعددیاز اطلاعاترا برایطیف­هایمختلفکاربرانفراهممی­کند، قدرتاینمفهومدراناستکهبهکاربراناجازهتحلیل­هاوپرس­و­جوهایگوناگونرا بررویداده­ها­ییمی­دهدکهقبلازانهیچارتباطیباهمنداشتند. به عبارتی دیگر، جمع­اوری، پاکسازی، انتقالدادهازسیستم­هایعملیاتیمتعددوامادهکردناطلاعاتحاصلبرایتحلیلوگزارش­گیریکاربراننهایی،       انبارداریداده­ها  نامیدهمی­شود.

 انباردادهپایگاهدادهبزرگیاستکهبرایپاسخگوییبهسوالات، ایجادشدهاست. متناسبباانبار، سوالاتمذکورهمباهمفرقمی­کنند. انبارمی­توانددراندازه­هایبزرگ (درحدودگیگابایت)یاکوچکترباشد. کاربرانانبارممکناست کارکنانداخلی، افرادناشناس شبکه­هاویاهردوباشند. انباردادهاساسهرسیستمنرم­افزاریپشتیبانتصمیم­گیریاستوبرایاخذداده­های سیستم پشتیبان تصمیم­گیری وکاراییبهترپرس­وجوهاطراحیشدهاست.

انباردادهیکپایگاهدادهموضوع­گرااستکهبهمنظوردسترسی­هایگستردهطراحیشدهاست. وابزارهاییبرایبراوردننیازهایاطلاعاتیمدیراندرهمهسطوحسازمانرا امادهمی­کند، بهبیاندیگریکانباردادهبهصورتیطراحیمی­شودکهکاربراناطلاعاتموردنیازخودراشناساییکنندوبتوانندبااستفادهازابزارهایساده­ایبهانهادسترسیداشتهباشند.

یک انباردادهمخزنیازاطلاعاتمجتمعشدهاست، کهبرایانجامپرس­وجووتحلیل­هاامادهمی­شود.
بعضی از خصوصیات انبارداده­ها از این قرارند:

  •  یکپارچه بودن[2]؛ در سیستم­های مختلف داده­ها ممکن است از جنبه های مختلفی با هم نامتناسب باشند. مثلا منابع داده در کشورهای مختلف با زمان و تاریخ­های مختلف ذخیره شده­اند. و یا منابعی که از ماشین­های مختلف هستند در اعداد، حروف و دیگر فیلدها متناسب با محدودیت­های ماشین،        سیستم عامل و تطابق با استانداردهای مختلف، متفاوت هستند. با توجه به مختلف بودن منابع انبارداده، قبل از ذخیره­سازی انها در انبارداده، برای تامین یکپارچگی تکنیک­های پاکسازی داده­ها[3]، و     یکپارچه­سازی داده­ها را به کار می­برد. با توجه به این موضوع که داده­ها زیر نظر مدیریت واحدی ذخیره­سازی می­شوند، داده­های کاملا سازگاری خواهیم داشت که داشتن چنین سازگاری در سایر سیستم­ها مثل سیستم­های شبکه­ای و توزیعی، ناممکن است.
  •  متغیر با زمان[4]؛ داده­ها در انبارداده برای تهیه اطلاعات تاریخی (مثلا برای 5 تا 10 سال پیش) به کار    می­روند. هر ساختار کلیدی در انبارداده شامل عنصر زمان یا همان مهر زمانی، است این مهر زمانی، به عنوان کلیدی به سایر جداول عمل می­کند. در سیستم انبارداده، داده­ها هرگز به روزاوری[5] نمی­شوند. بلکه داده­های جدید و یا تغییریافته با مهرهای زمانی جدید به انبار اضافه می­شوند.
  •  غیر فرار[6]؛ داده­های انبارداده، همیشه از لحاظ فیزیکی مجزا هستند، و هیچ­گاه­نیازی به تغییر و             به­روزاوری، نخواهند داشت. با توجه به این موضوع، انبارداده مثل پایگاه داده­های معمولی احتیاجی به پردازش تراکنش، بازگرداندن فرایند و مکانیزم کنترل تصادم ندارد. علاوه بر این نیازی به ایجاد و دسترسی انحصاری به داده­ها نخواهیم داشت. فقط به دو فعالیت کلیدی احتیاج داریم:
  • بار کردن داده­ها
  • دسترسی به داده­ها
  • موضوع­گرا[7]؛ هر انبارداده، داده­های مرتبط بایک موضوع خاص را در خود نگاه می­دارد و این داده­ها را به منظور استخراج مفاهیم و نتایج خاصی به شکلی ویژه سازماندهی می­کند. بدین­ترتیب سرعت    جستجوها در انبار بسیار بالا خواهد بود. انبارداده، برای پاسخگویی به پرسش­های مختلف در مورد یک موضوع خاص، بهینه­سازی می­شود.

 [1]W. H. INMON

[2]Integration

[3]Data Cleaning

[4]Time Variant

[5]update

[6]nonvolatile

[7]Subject-oriented

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26