پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5- سیستم پردازش تحلیل بر خط

 

سیستم پردازش تحلیل بر خط، پاسخیجدیدبهمشکلاتسیستم­هایحمایتازتصمیم­گیری، است.  تکنولوژیOLAP، ابزارهاومفاهیمیراارائهمی­کندکهبهوسیلهانهاامکانانجامیکتحلیلموثرودلخواهبررویهرنوع داده­ایفراهممی­گردد

OLAP  یک تکنیک سادهنیستبلکهمجموعه­ایازمفاهیمیازقبیلسازماندهیپایگاه داده، نمایش دادهومدلکردنکواِریاست. تکنولوژیOLAPنامیاستکهبهطیفگسترده­ایازتکنیک­هااطلاقمی­شود.  اینتکنیک­هاشاملروش­هاییبرایمرتبکردن، پرس­وجوکردنوتحلیل کردنداده­هااست. همچنینشاملقالبهای گزارش­گیریورابطکاربر نیز می باشد، می­توانخصوصیاتقابلارزیابی OLAPرادرقالبعبارتزیر توصیف نمود:

"تحلیلسریعاطلاعاتچندبعدیاشتراکی"

کهدرادامهبهتوضیحانخواهیمپرداخت:

  • تحلیل؛منظورازتحلیلاناستکهسیستمبایدبتواندازعهدههرتحلیلمنطقیواماریکهموردنیازکاربر باشد، براید.  تحلیلممکناستشاملتحلیلسریهایزمانی، تخصیصهزینه، تبدیلواحدپول، جستجویهدف، کواِریهایمخصوصساختارهایچندبعدی، مدلکردنغیررویه­ای، تشخیصاستثنا،        داده­کاویو سایرکاربردهاباشد.  انجامهمهاینتحلیل­هابایدبرایکاربرنهاییبهاندازهکافیسادهباشند.
  • سریع؛ منظورازسرعتاناستکهسیستمبایدبیشترپاسخخودرادرزمانمعقولیبهکاربربازگرداند. تحقیقاتاخیرنشانداده استکهاگرکاربرنهاییظرف۳۰ثانیهپاسخیدریافتنکند، تصورمی­کندکهفراینددچار شکستشدهاست. رسیدنبهاینمعیار  یعنیزمانپاسخکمتراز۳۰ثانیههنگامیکهباحجمزیادیازاطلاعات سروکارداریمکارساده اینیست.  بخصوصوقتینیازبهکواِریهایپیچیدهومستقلداریم محصولات OLAPچندینراهکاربرایرسیدنبهاینسرعتارائهنموده­اند، که     روش­هاییمثلاختصاصیکردننوعذخیره­سازیداده، شاخص­بندی، ازپیش محاسبهکردنتجمیع­هاوسخت­افزارهایویژهازاندستهروش­هاهستند.
  • چند­بعدی؛یک نیازاساسی  OLAPاست. سیستمبایدیک شمایمفهومیچندبعدیازداده­هارا،    مهیانماید کهشاملمفاهیمسلسلهمراتبیهمباشد. همچنینبایدقابلیتداشتنتعداددلخواهبعدوسطحتجمیعرافراهمکند.
  • اشتراک؛ منظورایناستکهسیستمهمهنیازمندیهایامنیتیرابرایمحرمانهماندنداده­هاوبرایدسترسی­هایچندگانهخواندن/نوشتنپیاده سازیکند.  بهخصوصمحرمانهماندنمقولهمشکلیاست.  برای تحلیلمناسب، پایگاهداده­هایمربوطبه  OLAP، بایدشاملهرمقداردادهکهممکناستباشند.  برایمحدودکردندسترسیبه داده­هایمحرمانه، بایدیکمراقبتخاصبرایدسترسی­هایدرستوسطوحدسترسیتعریف شود.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26