پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5-1- مدل داده رابطه ای، مدل داده چندبعدی

مدل داده رابطه­ای بر اساس دو مفهوم اساسی موجودیت و رابطه بنا نهاده شده است.

موجودیت:

نمایانگر همه چیزهایی است که در پایگاه داده وجود خارجی دارند یا به تصور در می­ایند. پدیده­ها دارای مشخصاتی هستند که به ان­ها صفت گفته می­شود.

رابطه:

 پدیده­ها را به هم پیوند می­دهد و چگونگی در ارتباط قرار گرفتن انها با یکدیگر را مشخص می­کند.

مدلدادهچندبعدی[1]،برپایهدوساختارجدولیاصلیبنانهادهشدهاست:

 • جدولحقایق[2]
 •  جداولابعاد[3]

جدول حقایق

بعد[5]

          شکل4-2- سطوح و عضو های بعد زمان                    شکل4-2- سطوح وعضو هایبعدزمان


[1]Multi Dimensional

[2]Fact Table   

[3]Dimension Table

[4]Measure

[5]Dimension

[6]   member

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26