یکشنبه 15 تیر 1399 | Sunday 5 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5-2- حجم های داده ای

 

حجم­هایداده­ای ازارتباطتعدادیبعدباتعدادیشاخصتعریفمی­شود. ترکیب عضوهایهربعدازحجمداده­ایفضایمنطقیراتعریفمی­کندکهدرانمقادیرشاخص­هاظاهرمی­شوند. هربخش مجزا کهشاملیکیاز عضوهایبعددرحجمداده­ایاست، سلولنامیده می­شود. سلولهاشاخص­هایمربوطبه      تجمیع­هایمختلفرادرخودنگهداریمی­نمایند. درواقعمقادیرمربوطبهحقایقکهدرجدولحقایق تعریف می­شونددرحجمداده­ایدرسلول­هانمایانمی­گردند. محورهایحجمداده­ای، صفت­هایموجودیت­هایانباررامشخص می­کنند. بهبیاندیگرهرمحورمشخص­کنندهیک بعدازانباراست و هرمقداررویمحوریک عضو ازانبعدرامشخص می­نماید.

حجمداده­ایبرخلاف انچهازناملاتینش استنباطمی­گرددودرنمودارهابهنمایش درمی­اید، درانبارهای دادهواقعیمی­تواندبسیاربیشترازدوبعدداشتهباشد.

فرمولزیرتعدادحجم­هایداده­ایراکه می­توانبا  nبعدساخت، محاسبهمی­نماید:
(4-1)                          F(n)=Π=+ni 1(li 1)

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26