یکشنبه 15 تیر 1399 | Sunday 5 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5-4- طراحی پایگاه داده چندبعدی انبارداده

 

پس ازدریافتداده­هاوانجامامورمربوطبهپیش­پردازشداده­ها، درمرحلهبعدیازفعالیت­ها، لازماستکه جدول­هایمربوطبه دیتامارتهربخش ازانبارراطراحیکنیم. درطیاینفرایندبایدقواعدکلیمربوطبهمدلدادهچندبعدیرابهدقتلحاظکنیم. هرچندطراحیوساختجداولانبارداده،کاملامشابه              پایگاهداده­های معمولیاست.  دوگاماساسیدرطراحیوساخت جداولمربوطبه دیتامارت­هامطرحاست:

  • تعریف نیازمندیهایکاربر

سوالیکهدراینجامطرحاستایناستکهانباردادهچهکاریرابایدبرایکاربرانجامدهد؟دراینفاز لیستتحلیل­هاییکهکاربرانداده­ها (تصمیم­گیرانسیستمومدیران)تابهحالانجامداده­اند، بهعلاوهان­چهمی­دانندیاحدس می­زننددرایندهبهاناحتیاجخواهدبودوتحلیل­هاییکهطراحانانباردادهحدس می­زنندمفیدخواهدبود؛تهیهمی­شودوبرایبازبینینهاییدراختیارمدیرانیاتصمیم­گیرنده هاقرارمی­گیرد. پس از اخذنظرانهالیستتحلیل­هانهاییخواهندشد.  اینلیستارتباطتنگاتنگیباتعیینشاخص­هایجدولحقایقدارد.

  • تعیینداده­هاییکهدرتحلیل­هابهانهانیازداریموبایدبهسیستمواردشوند.

بعدازمرحلهطراحیوساخت، داده­هاازسیستماطلاعاتیموجودبهانبار­دادهمنتقلخواهندشد. اینهمانمرحلهبارگذاریداده­هاراتشکیلمی­دهد. دراینقسمت باتوجهبهجدولحقایقوجداولابعادیکهطراحیشده­اند، داده­هایموردنیازانبارراشناساییکردهو بانوشتناسکریپتهایلازمانهارا بارمی­کنیم.

 

 ملاحظاتمربوطبهطراحیپایگاهدادهانبار:

درطراحیجدولهایمربوطبهانباربایداصولمدلداده چندبعدیدرنظرگرفته شود. نخستبایستباتوجهبهلیستتحلیل­هاشاخص­های دیتامارت را مشخص کرد.  توجهبهایننکتهضروری استکهباتوجهبهابزاریکه دیتامارت باانطراحیخواهدشد، کافیاستشاخص­هاییلحاظشوند که امکان محاسبه کردن و یا افزودن ان­ها به شاخص در هنگام کار با دیتامارت،فراهم نیست. در مرحله بعد، ابعاد مشخص می­شوند. که در واقع موجودیت­هایی هستند که کاربر مایل است شاخص­ها بر حسب انها قابل ارائه باشند. در این مرحله اصول سلسله مراتب اعضا هر بعد، در نظر گرفته می­شوند. سپس جدول حقایق که شامل کلیدهای خارجی ابعاد و شاخص­ها است، ساخته خواهد شد. و در نهایت روابط بین جداول  بعد و جدول حقیقت شکل خواهد گرفت.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26