دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1 معرفی مختصر سیستم

یکی از مسائل مهم اموزشی در دانشگاه‌ها‌، تنظیم برنامه‌ هفتگی است. این موضوع نمونه‌ای ازمسئله عمومی زمان بندی می‌باشد که به شکل‌های گوناگون و مطابق با محیط‌های مختلف تعریف می‌شود. تنظیم برنامه هفتگی یک واحد اموزشی عبارتست از زمانبندی دروس یا جلسات مختلف، کلاس، استاد در جدول زمانی ترم تحصیلی با توجه به اینکه گروه‌های مختلف دانشجویان از استادان و کلاس‌ها و امکانات مشترک استفاده می‌کنند.

مسئله جداول زمانی، به فرایند تخصیص منابع محدود مکانی- زمانی، به تعداد رویداد، با شرط ارضا تعداد زیادی محدودیت، اشاره می نماید. عموما مسئله جداول زمانی به طراحی برنامه کلاسی یا امتحانات، در محیط های اموزشی اشاره می نماید. در این تحقیق، بر روی تهیه برنامه کلاسی دانشگاه تمرکز شده است. با توجه به افزایش تعداد دانشجویان، ایجاد رشته های جدید و کمبود فضاهای اموزشی، با محدودیت های بسیار برای ساخت یک برنامه کلاسی مناسب مواجه هستیم. این محدودیت ها به دو دسته محدودیت قوی(سخت) و ضعیف(نرم) تقسیم بندی می شوند.محدودیتهایقویشرایطیهستندکهرعایتشانشرطلازم برایداشتنجداولصحیحوکاربردیاست.محدودیت هایضعیفشرایطاضافیهستندکهرعایتانهابه افزایشکاراییجداولزمانبندیومطلوبیتانهاکمکمی کند.

در مسئله جدول زمانبندی از مفاهیم زیر استفاده می شود.

روز و بازه زمانی (Day, Timeslot ) : در این مسئله حداکثر تعداد روز تدریس در هفته را مشخص می کنیم(که معمولا 5 یا 6 روز است). هرروز به بازه های زمانی ثابتی تقسیم می شود که معمولا بازه های 2 ساعتی است که به این ترتیب معمولا هر روز به به 5 یا 6 بازه زمانی تقسیم بندی می شود.

درس و تدریس : در هر بازه زمانی یک یا چند درس (در چندین کلاس) تدریس می شود. تدریس هر درس به یک یا دو بازه زمانی است (هر درس شامل 2 یا 4 ساعت تدریس است).

استاد : هر درس توسط استادی تدریس می شود. هر استاد در یک بازه زمانی فقط می تواند در مکان تدریس کند.

کلاس : هر کلاس دارای ظرفیت و نوع خاصی است و اتاقهایی مجزا برای تدریس های عملی و ازمایشگاهی و تئوری و غیره پیش بینی شده است.

ترم و رشته تحصیلی : هر رشته تحصیلی در هر ترم دارای دروس مشخصی است که باید تمامی  ان دروس در جدول زمانبندی گنجانده شود به طوری که در یک بازه زمانی در کلاس های مختلف دروس یک ترم تدریس نشود.

همانطورکهگفتیمایجادجداولزمانبندیدروسعبارتستاز: تخصیصمنابع،اساتید،دانشجویانوکلاس ها،بهدروسی که دربازه های زمانی ثابتی زمانبندی شده اند، با رعایت محدودیتهای قوی و حداکثر ممکن محدودیت های ضعیف.

برخیازمحدودیتهایقویدرزمانبندیدروسعبارتنداز:

1. هر استاد در هر دوره زمانی فقط می تواند یک تدریس داشته باشد.

2. کلیه تدریس های در نظر گرفته شده باید در جدول زمانبندی گنجانده شود.

3. اتاق های در نظر گرفته شده از نظر موضوع با تدریس منطبق باشد.

4 دروسی که استاد مشترک دارند نمی توانند همزمان ارائه شوند.

5 دروس همنیاز که توسط گروه مشترکی از دانشجویان باید اخذ شوند نباید همزمان ارائه شوند.

6. دروسی که در یک ترم ارائه می شود با توجه به چارت دروس دانشگاهی نباید همزمان ارائه شوند.

موارد زیر رابه عنوان محدودیت های ضعیف می توان شمرد :

1 استادی می تواند ساعت یا روزهای خاصی را برای تدریس ترجیح بدهد(اجباری نیست).

2  بهتر است کلیه کلاس ها در ساعات صبح یا عصر یا ... تشکیل شود.

3. تعداد کلاس های استفاده شده حداقل باشد.

4.  گنجایش کلاس در نظر گرفته شود.

تا حد امکان کلاس در نظر گرفته شده برای یک استاد، تغییر نکند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26