دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-3 جدول دروس ارائه شده

در این جدول مشخصات دروس ثبت می شود و دارای فیلدهای زیر می باشد:

شکل 3-4 جدول دروس ارائه شده

·    فیلد Hamniazکد دروس همنیاز می باشد.این فیلد در الگوریتم برای رسم یال بین دروسی که همنیاز می باشند استفاده شده است.

·    فیلد TermNumberشماره ترم تعریف شده است.در الگوریتم از این فیلد برای رسم یال بین دروس یک ترم استفاده شده است.

·    فیلد MaxPerWeekمی توانیم تعیین نماییم هر درس در هفته چند بار می تواند تکرار شود.از این فیلد در الگوریتم برای دروسی که نیاز به چند بار ارائه شدن در برنامه می باشداستفاده شده است.

·   فیلد TeacherIDدر الگوریتم برای رسم یال بین دروسی که استاد مشترک دارند استفاده می شود.

·  فیلد TypeIDدر الگوریتم برای نوع کلاسی که در هر درس نیاز می باشد استفاده شده است.

فیلد Capacityدر الگوریتم برای ظرفیت دانشجو که هر درس ممکنه داشته باشه برای تخصیص کلاس مناسب به هر درس استفاده می شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26