شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3 ابزارهای تحلیل نمودار

زبان مدل سازی یکنواخت( Unified Modeling Language ) یاUMLیک زبان مدلسازی است که برای تحلیل و طراحی سیستم های شی گرا به کار می‌رود.هدف استفاده از نمودارهای مختلف درUML، ارائه دیدگاه های گوناگون از سیستم است.

هرچندUMLیک زبان مدلسازی است اما چیزی فراتر از چند نماد گرافیکی است. به طوریکه در ورای این نمادها، یک معناشناسی قوی وجود دارد، به طوریکه یک تولیدکننده می‌تواند مدلهایی تولید کند که تولید‌کننده های دیگر و یا حتی یک ماشین ان را بخواند و بفهمد. بنابراین یکی دیگر از نقش های مهم“UMLتسهیل ارتباط” بین اعضای پروژه و یا بین تولیدکنندگان مختلف می باشد.

یکی دیگر از ویژگی های مهمUMLاین است که مستقل از متدولوژی یا فرایند تولید نرم افزار می باشد و این بدان معنی است که شما برای استفاده ازUML، نیاز به استفاده از یک متدولوژی خاص ندارید و می توانید طبق متدولوژی های قبلی خود عمل کنید با این تفاوت که مدلهایتان را باUMLنمایش می دهید. البته مستقل بودن از متدولوژی و فرایند تولید، یک مزیت برای UMLمی‌باشد؛ زیرا بسیاری از انواع پروژه ها و سیستمها نیاز به متدولوژی خاص خود دارند. اگرUMLدر پی پیاده کردن همه اینها بر می امد، یا بسیار پیچیده می شد و یا استفاده خود را محدود می کرد. البته متدولوژیهایی براساس UMLدر حال شکل گیری می باشند.

با توجه به رشد نرم افزارهای پشتیبانی کنندهUMLامروزه با استفاده از نرم افزارهایی مانندVisio،  Enterprise Architectureوrational rose می توان بعد از کشیدن نمودارهای UMLمستقیما نمودارهای خود را به بانک اطلاعاتی و کد تبدیل کنید.

نمودارهای این پروژه به کمک نرم افزار rational roseپیاده سازی شده اند. علت استفاده از این نرم افزار استفاده اسان ان می باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26