شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2 دیاگرامclass

نمودارClassتقریبا اساس و پایه تمام روشهایObject Orient  مبتنی بر UMLاست. این دیاگرام انواع Objectهای سیستم را تعریف و توصیف می کنند و انواع ارتباط استاتیکی بین انها را نمایش می دهند. در برنامه­های مبتنی بر ObjectOrientedهر یک از Classها داراییکسریAttribute،Operationهستند که با سایر Classها در ارتباط می­باشند.

2-2-1چگونه کلاسها عینیت خارجی پیدا می کنند؟
Visibilityنوع دسترسی به اطلاعات داخل کلاس راتعیین می کند.اگر Visibilityبه صورت Privateتعیین شود، اطلاعات از هر ایتمی خارجاز کلاس مخفی می مانداما اگر Visibilityبه صورت Publicدر نظر گرفته شود، مجوز دسترسی به اطلاعات برای همه وجود دارد و اگر Visibilityرا Protectedفرض کنید تنها خود کلاس و کلاسهای فرزندش امکان دسترسی به اطلاعات را دارند.

2-2-2 ارتباط با سایر کلاسها

Associationها ارتباطات استاتیک بین کلاسها را بر قرار می کنند.

هرAssociationدو نقش دارد. که هر نقش نشان می دهد که هر کلاس در اینAssociationچهکاری انجام می دهد و همچنین هر نقش هم یک کثرت(Multiplicityیاcardinality) دارد.
Multiplicity:

یک عدد یا علامت است. این علائم نشان می دهند که چند نمونه از یک کلاس به یک نمونه از کلاس دیگر طرفAssociationمرتبط می شوند. مثلا یک شرکت می تواند یک یا چند کارمند داشته باشد(1..*)اما هر کارمند فقط برای یک کمپانی کار می کند(1)
محدودیتها(Constraints):
محدودیتها داخل کروشه نمایش داده می شوند و روی ارتباطات تعریف می شوند که نشانگر محدودیتهای ارتباطی می باشند. البته نمی توان گاهی تمام محدودیتها را روی ارتباط نشان داد، در اینصورت فقط محدودیتهای مهم را نمایش می دهند.

سلسله مراتبی(Generalization):

سلسله مراتب نام دیگریست برای وراثت و به ارتباط بین 2 کلاس اشاره می کند که یک کلاس حالت خاص شده­ای از کلاس دیگر است.از دید پیاده سازی می توان گفت که کلاس خاص شدهsubclassیا زیر کلاس از کلاس عمومی تر است و خصوصیات و عملکردهای ان کلاس را به ارث می برد با این امکان که می تواند بعضی از انها را مجددا باز سازی کند

ترکیب و تجمیع(Composition&Aggregation):

تجمیع یاaggregationنوعی ارتباط بین دو کلاس است که بیان می کند یک کلاس جزئی از کلاس دیگر است. مشکل شباهتهای بینaggregationوcompositionاست.ترکیب یاcompositionحالت خاصی ازaggregationاست که مشخص می­کند یک مالکیت قوی بین کلاس اول (کلاس کل) و کلاس دیگر(کلاس جزء) است. به زبانساده­تر درcompositionشما می توانید بعضی از خصوصیاتsub-classرا تغییردهید ولی نمی توانید انچه مربوط بهSuper-classاست را تغییر دهید.Compositionیک ارتباط بسیار قوی تری نسبتبهaggregationتعریف می کند.

2-2-3 موارد استفاده ازClass Diagram

این دیاگرام در اغلب موارد قابل استفاده است این دیاگرامها بسیار مفید می باشند و در زمان طراحی وبررسی سیستم ارتباطات بینclassها رانشان میدهد.

2-2-4 نمودار classاژانس هواپیمایی

شکل 2-2 نمودار classاژانس هواپیمایی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26