شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-1 دیاگرامهایSequence

نمودارهایSequence،عکس العملهای متقابل کلاسها را توصیف می کنه، به اصطلاح ردو بدل پیغامهای یکlifeline.
2-3-1-1 پیغامها

پیغامها فلشهایی هستند که ارتباطات بینobjectها در زمان حیاتobjectرا نشان می دهند.
این زمان حیات خطی عمودی است کهlifeline(خط عمر) نامیده می شود که مدت حیات یک objectرا در مدتiterationیا عکس العملها نشان می دهد.

پیغامهای خاص نیز وجود دارند مثل پیغام self delegationکه objectپیغامی رو به خودش در همان lifelineارسال می کند.

ما می توانیم به پیغامها بیتهای کنترلی نیز اضافه کنیم. 2 بیت کنترلی وجود دارد:

2-3-1-2شرط(condition) :

یک گزاره منطقی است که تعیین می کند چه زمانییک پیغام فرستاده شود(فقط زمانی که شرط درست باشد)

2-3-1-3 شاخص (iteration):

شاخصی که تعیین میکند که پیغام چند بار به objectهای متعدد فرستاده شود.

نوع دیگری از پیغامهای خاص،پیغام بازگشتی است.پیغام بازگشتی را نمی توان به عنوان پیغام معمولی و عادی در نظر گرفت به خاطر اینکه در واقع پیغام بازگشتی، یک پیغام واقعی نیست. اون بیشتر شبیه برگشت از یک پیغام است. این بازگشتها نباید برای هر پیغامی استفاده شوند،مگر تنها زمانی که به واضح شدن دیاگرام کمک می کنند.

2-3-1-4فرایند های همزمان

از نمودار Sequenceبرای نمایش دادن فرایندهای همزمان نیز استفاده می شود.در این نوع نمودارها، ما می توانیم Activationها، پیغامهای غیر همزمان (asynchronous) و حذفیات(deletions) به عنوان add-onesببینیم.
الف) Activationها: بلکهایی از زمان هستند که تعین می کنند که در چه زمانی یک فرایند مشخص فعال میشود.

ب) پیغام غیر همزمان:پیغام توسط یک objectفرستاده می شود اما منتظر پاسخ نمی ماند و به کار خود ادامه می دهد معمولا این گونه پیغامها به 3 منظور استفاده می شوند:

• ایجاد threadجدید

• ساختن objectجدید

• ارتباط باthreadی که در حال حاضر در حال اجراست.

پ)حذفیات(deletions): برای نمایش حذف یک objectاستفاده می شود. یک objectمی تواند خودش، خودش را نابود کند یا توسط پیغامی از objectدیگر نابود شود.


2-3-1-5 حلقه ها(loops):

تکرار یا حلقه در نمودار Sequenceبه صورت یک مستطیل نمایش داده می شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26