شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست الف

پیوست الف مربوط به کدهای برنامه نویسی سیستم اژانس هواپیمایی ما می باشد

 

الف -1 کدهای مربوط به کاربر

 

الف 1-1 کدهای اتصال به پایگاه داده  config.php

 

<?php

            $servername="localhost";

            $dbname="azhansdb";

            $dbpass="mysql";

            $dbuser="root";

            $conn=mysql_connect($servername،$dbuser،$dbpass);

            if(!$conn)

                        die(mysql_error());

            $db=mysql_select_db($dbname);

            if(!$db)

                        die(mysql_error());

            mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

?>

الف 1-2منوی سمت راستmenu_right.php

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<head>

<style type=”text/css”>a{text-decoration:none;}</style>

<meta content=”text/html; charset=utf-8” http-equiv=”Content-Type” />

<title>اژانسهواپیماییستارهالماسهالی</title>

</head>

<table align=”center” cellpadding=”0” cellspacing=”0” style=”width: 200px;font-family:Tahoma;font-size:12px;text-align:center;height:150px;direction:rtl”>

            <tr  style=”background-image:url(‘image1/menu_right3.png’);background-repeat:no-repeat”  >

                        <td class=”tmenu1”  >

                        <a href=”linkpage.php?lnk=kodrahgiri” style=”color:black” >جستجوکدرهگیری</a></td>

            </tr>

            <tr style=”background-image:url(‘image1/menu_right3.png’);background-repeat:no-repeat”>

                        <td class=”tmenu2”><a href=”linkpage.php?lnk=parvazdakheli” style=”color:black”>پروازهایداخلی</a></td>

            </tr>

            <tr style=”background-image:url(‘image1/menu_right3.png’);background-repeat:no-repeat;”>

                        <td class=”tmenu3”  ><a href=”linkpage.php?lnk=parvazkhareji” style=”color:black”>پروازهایخارجی</a></td>

            </tr>

            <tr style=”background-image:url(‘image1/menu_right3.png’);background-repeat:no-repeat;”>

                        <td class=”tmenu4”  ><a href=”webpage/rezerv/taeen_parvaz.php” style=”color:black”>رزروبلیط</a></td>

            </tr>

            <tr  style=”background-image:url(‘image1/menu_right3.png’);background-repeat:no-repeat”>

                        <td class=”tmenu5”  ><a href=”linkpage.php?lnk=news” style=”color:black”>اخبار</a></td>

            </tr>

</table>

الف 1-3منوی بالاmenu_top.php

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />

<link href="../../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

 

<style type="text/css">

a{

            text-decoration:none;

}

</style>

<script type="text/javascript">

function mouseOver()

{

document.getElementById("b1").src ="../../image1/menu_top_active.png";repeat-x;

}

</script>

<table align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" style="font-family:tahoma;font-size:11px;width:690px;direction:rtl;text-align:center">

<tr>

                        <td class="tmenu"><ahref="index.php"><font color="#FFFFFF">صفحهاصلی</font></a></td>

                        <td class="tmenu"><a href="linkpage.php?lnk=toordakheli" onmouseover="mouseOver"><font color="#FFFFFF">تورهایداخلی</font></a></td>

                        <td class="tmenu"><a href="linkpage.php?lnk=toorkhareji"><font color="#FFFFFF">تورهایخارجی</font></a></td>

                        <td class="tmenu"><a href="webpage/sabttoor/taeen_toor.php"><font color="#FFFFFF">ثبتنامتور</font></a></td>

                        <td class="tmenu"><a href="linkpage.php?lnk=about"><font color="#FFFFFF">دربارهما</font></a></td>

                        <td class="tmenu"><a href="linkpage.php?lnk=contact"><font color="#FFFFFF">تماسباما</font></a></td>

                        <td class="tmenu"><a href="login/login-form.php"><font color="#FFFFFF">پنلکاربری</font></a></td>

            </tr>

</table>

الف 1-4پیوندهاpeyvabdha.php

 

<head>

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />

<title>پیوندها</title>

</head>

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 200px;text-align:center;height:200px">

            <tr>

<td style="background-image:url('image1/header_detail1.png');background-repeat:repeat-x;height:30px;color:#000000;font-family:Tahoma;font-size:12px;font-style:oblique;color:#FFFFFF">شرکتهایهواپیمایی</td>

            </tr>

            <tr>     <td><img src="image1/peyvand1.png" /></td>         </tr>

            <tr>     <td><img src="image1/p2.png" /></td>        </tr>

            <tr>     <td><img src="image1/p3.png" /></td>        </tr>

            <tr>     <td><img src="image1/p4.png" /></td>        </tr>

            <tr>     <td><img src="image1/p6.png" /></td>        </tr>

</table>

 

الف 1-5 سایت های مفیدsite_mofid.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<style type="text/css">a{       text-decoration:none;}</style>

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />

<title>سایتهایمفید</title>

<link href="../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 200px;height:150px;font-family:Tahoma;font-size:11px;text-align:center;direction:rtl">

            <tr style="height:25px">

                        <td style="background-image:url('image1/header_detail1.png');background-repeat:repeat-x;color:#ffffff;font-family:Tahoma;font-size:12px;font-style:oblique;height:30px">پیوندهایمفید</td>

            </tr>

            <tr style="height:25px" >

                        <td><a href="http://www.mehrpishe.com/" target="_blank" ><span class="link" >اژانسهواپیماییمهرپیشه</span></a></td>

            </tr>

            <tr style="height:25px">

                        <td><a href="http://vajeh.ir/view/site/263.aspx" target="_blank" >اژانسهواپیماییالکاگشت</a></td>

            </tr>

            <tr style="height:25px">

                        <td><a href="http://www.aftabir.com/companies/company/202613/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B4%D8%AA" target="_blank" >اژانسهواپیماییطاهاگشت</a></td>

            </tr>

            <tr style="height:25px">

                        <td><a href="http://www.hastigasht.com/FA/" target="_blank" >اژانسهواپیماییهستیگشت</a></td>

            </tr>

            <tr style="height:25px">

                        <td><a href="http://www.sdttour.ir/" target="_blank" >اژانسهواپیماییسفردوستان</a></td>

            </tr>

</table>

</body>

</html>

 

الف 1-6 صفحه اصلیindex.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<?php              include 'config/config.php'; ?>

<head>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/fn.js"></script>

<script type="text/javascript" src="menu.js/menu.js"></script>

<script type="text/javascript" src="menu/jquery.min.js"></script>

<script language="javascript" src="slid/jQuery.js"></script>

<script language="javascript" src="slid/Efect_jQuery.js"></script>

<script language="javascript" src="slid/Javascript.js"></script>

<link  rel="stylesheet" type="text/css" href="slid/CSS.css" />

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />

<title>اژانسهواپیماییستارهالماسهالی</title>

<style type="text/css">

     .style1 {                  color: #FFFFFF;     }

     .style2 {      direction: ltr;        }

</style>

</head>

<body style="background-image:url('image1/bk.gif');background-repeat:repeat-x;">

<script type="text/javascript">

//document.getElementById("MainDIV").style.left=(Math.floor(getScreenSize()-2000/2))+"px";

</script>

<div style="width:220px; height:54px;background-image:url('image1/logo_azhans.png');position:relative;left:707px; top:-8px; "></div>

<div  id="MainDIV" style="position:absolute; height:698px; left: 5px; top:15px; width:912px;">

            <div style="width:162px; height:50px;background-image:url('image1/iran.png');position:relative;left:4px; top:0px;z-index:inherit"></div>

            <div style="position:absolute; left: -2px; top: 74px; width: 10px; height: 595px;background-image:url('image1/shadow-left.png');background-repeat:repeat-y"></div>

            <div style="position:absolute; left: 913px; top: 74px; width: 3px; height: 595px;background-image:url('image1/shadow-right.png');background-repeat:repeat-y"></div>

            <div style="width:690px; height:25px;position:relative;top:0px; left: 1px;">

                        <?php include 'attach/menu_top.php';?>

            </div>

            <div style="width:161px; height:20px; position:absolute;top:51px; left:714px; background:transparent">

            <font  color=#FFFFFF style=font-size:11px;font-family:Tahoma;text-align:right><div id='timerCounter'>hi ساعت</div></font>

            <script type="text/javascript">          

            timeMsg()

            function timeMsg()

                    {

            var t=setTimeout("alertMsg()"،200);

                    }

            function alertMsg()

                  {

            var currentTime = new Date()

            var hours = currentTime.getHours()

            var minutes = currentTime.getMinutes()

            var seconds = currentTime.getSeconds()

            if (minutes < 10)

            minutes = "0" + minutes

            if (seconds < 10)

            seconds = "0" + seconds

                   // document.write("<b>" + hours + ":" + minutes + " " + "</b>");

                   // document.getElementById("colourButton").style.color = "#000000";

            document.getElementById("timerCounter").innerHTML = "<b>" + hours + ":" + minutes + ":" + seconds + " " + " : ساعت</b>";

                  // $("#timerCounter").html("<b>" + hours + ":" + minutes + ":" + seconds + " " + "</b>")

            timeMsg()

                  }

            </script>

            </div>

           

            <div style="width:200px; height:150px;position:absolute;left:714px; top:75px;color:black;background-color:#FFFFFF">

                        <?php include 'attach/menu_right.php';?>

            </div>

            <div style="width:710px; height:150px;position:relative;left:3px; top:0px; ">

<center>

<div class="animate"></div>

<div class="slideshow">

<div class="index">

<div class="nextperv">

<a id="perv" href="javascript:previousPicture()"><img   src="slid/fancy_nav_left.png"/></a>

<a id="next" href="javascript:nextPicture()"><img  src="slid/fancy_nav_right.png"/></a>

</div>

</div>

<div class="slid">

<center>

<div id="slide1"><center><img src="cpanel/webpage/header/upload/image.jpg"/></center>

</div>

<div id="slide2"><center><img src="cpanel/webpage/header/upload/image1.jpg"/></center>

</div>

<div id="slide3"><center><img src="cpanel/webpage/header/upload/image2.jpg"/></center>

</div>

<div id="slide4"><center><img src="cpanel/webpage/header/upload/image3.jpg"/></center>

</div>

<div id="slide5"><center><img src="cpanel/webpage/header/upload/image1.jpg"/></center>

</div>

<div id="slide6"><center><img src="cpanel/webpage/header/upload/image2.jpg"/></center>

</div>

</center>

</div>

</div>

<div class="animate"></div>

</center>

            </div>

            <div style="background-color:#FFFFFF;height:440px;width:910px; position:absolute;top:225px; left: 3px;">

            <div style="width:687px; height:18px; font-family:Tahoma;font-size:11px;position:absolute;top:2px;left:17px; background-color:#FFFFFF;">

                        <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="right" loop="infinite" style="width: 687px"><font color="#004080">بهسایتاژانسهواپیماییستارهالماسهالیخوشامدید</font></marquee>

            </div>

            <div style="width:1px;height:227px; background-image:url('image1/line_red.png');background-repeat:repeat-y;position:absolute;top:200px; left:708px; bottom: 13px;" class="style2"></div>

            <div style="width:200px; height:150px;position:absolute;left:709px; background-color:#FFFFFF; top:0px;">

                        <?php include 'attach/site_mofid.php';?>

            </div>

            <div style="width:674px; height:1px; background-image:url('image1/line.png');background-repeat:repeat-x;position:absolute;top:27px; left:5px;"></div>

            <div style="width:200px; height:236px; position:absolute;left:709px; top:170px; background-color:#FFFFFF;">

                        <?php include 'attach/peyvabdha.php';?>

            </div>

            <div style="width:1px;height:122px; background-image:url('image1/line_red.png');background-repeat:repeat-y;position:absolute;top:37px; left:708px; bottom: 281px;" class="style2"></div>

            <div style="background-image:url('cpanel/upload/image.jpg');height:130px; width:200px;position:absolute;top:32px; left:20px"></div>

            <div style="width:437px; height:100px;position:absolute;top:39px; left:240px;">

                        <?php

                                    $res=mysql_query("select * from t_mainpage");

                                    if(!$res)

                                                die(mysql_error());

                                    $row=mysql_fetch_array($res);

                                    echo     "<p style=direction:rtl;text-align:justify;font-family:tahoma;font-size:11px;line-height:180%>".nl2br($row['page1'])."</p>"; 

                        ?>

            </div>

            <div style="width:668px; height:1px;background-image:url('image1/line.png');background-repeat:repeat-x;position:absolute;top:165px; left:10px;"></div>

            <div style="width:432px; height:100px; position:absolute;top:179px; left:20px;">

                        <?php

                                    $res=mysql_query("select * from t_mainpage");

                                    if(!$res)

                                                die(mysql_error());

                                    $row=mysql_fetch_array($res);

                                    echo     "<p style=direction:rtl;text-align:justify;font-family:tahoma;font-size:11px;line-height:180%>".nl2br($row['page2'])."</p>"; 

                        ?>

            </div>

            <div style="background-image:url('cpanel/upload/image2.jpg');height:130px; width:200px; position:absolute;top:170px; left:475px"></div>

            <div style="width:671px; height:1px; background-image:url('image1/line.png');background-repeat:repeat-x;position:absolute;top:304px; left:8px"></div>

            <div style="width:427px; height:98px; position:absolute;top:316px; left:250px;">

                        <?php

                                    $res=mysql_query("select * from t_mainpage");

                                    if(!$res)

                                                die(mysql_error());

                                    $row=mysql_fetch_array($res);

                                    echo     "<p style=direction:rtl;text-align:justify;font-family:tahoma;font-size:11px;line-height:180%>".nl2br($row['page3'])."</p>"; 

                        ?>

            </div>

            <div style="background-image:url('cpanel/upload/image3.jpg');height:130px; width:200px;position:absolute;top:309px; left:20px"></div>

            </div>

            <div style="background-image:url('image1/footer.gif');background-repeat:repeat-x;height:25px;width:900px; position:absolute;top:666px; left: 8px;"></div>

            <div style="background-color:transparent;height:15px;width:287px; position:absolute;top:672px; left:335px; font-family:Tahoma;font-size:11px;text-align:center" class="style1">تمامیحقوقاینسایتمتعلقبهدانشگاهپیامنورمیباشد</div>

            <div style="background-image:url('image1/footer_left.gif');background-repeat:no-repeat;position:absolute;height:25px;width:10px;top:666px;left:2px"></div>

            <div style="background-image:url('image1/footer_right.gif');background-repeat:no-repeat;position:absolute;height:25px;width:10px;top:666px;left:906px"></div>

</div>

</body>

</html>

الف 1-7 کدهای jQuery  استفاده شده در صفحه اصلیfn.js

 

 

$().ready(function() {

  i= (screen.width-912)/2

  //  alert(i)

 

    $("#MainDIV").css("left"،i+"px");

 

     $(".tmenu").mouseover(function(){

 

         $(this).css("background-image"،"url(tab_active.png)")

      //  $(this).css("background"،"#FF00FF")

       //  $(this).css("")

        // $(this).css("background-color"،"blue")

 

        } );

      $(".tmenu").mouseleave(function(){

         $(this).css("background-image"،"")

        // $(this).css("background"،"#FF0000")

 

        } );

 

            $('.dv1').Drags({

                        handler: '.handler'،

                        onMove: function(e) {

                                    $('.content').html('current pos:(Left:' + e.pageX + ' ،Top:' + e.pageY + ')');

                        }،

                        onDrop: function(e){

                                    $('.content').html('box dropped! <br />current pos:(Left:<strong>' + e.pageX + '</strong>،Top:<strong>' + e.pageY + '</strong>)');

                        }

            });

 

            $('.dv2').Drags({

                        handler: '.gb'،

                        zIndex:1،

                        opacity:.9

            });

});

//----------------------------------------------------TEMPLATE FUNCTONS---------------------------//

 

$(document).ready(function()

    {

 

    $("#startMenu").click(function(){

            i= !i;

if (i==0){

              // $("#minus").attr("src"،"New Folder/icon/plus.png");

                 //$(".itemsMenu").slideToggle("slow");

                 $(".itemsMenu").hide();

                 }

else if (i==1){

             //   $("#minus").attr("src"،"New Folder/icon/minus.png");

                $(".itemsMenu").show();

                }

        });

 

    });

//----------------------------------------------------TEMPLATE FUNCTONS---------------------------//

 

$(document).ready(function() {

 

        $('#carousel_ul li:first').before($('#carousel_ul li:last'));

 

        $('#right_scroll img').click(function(){

var item_width = $('#carousel_ul li').outerWidth() + 10;

var left_indent = parseInt($('#carousel_ul').css('left')) - item_width;

            $('#carousel_ul:not(:animated)').animate({'left' : left_indent}،500،function(){

                $('#carousel_ul li:last').after($('#carousel_ul li:first'));

                $('#carousel_ul').css({'left' : '-85px'});

            });

        });

        $('#left_scroll img').click(function(){

 

var item_width = $('#carousel_ul li').outerWidth() + 10;

var left_indent = parseInt($('#carousel_ul').css('left')) + item_width;

 

            $('#carousel_ul:not(:animated)').animate({'left' : left_indent}،500،function(){

            $('#carousel_ul li:first').before($('#carousel_ul li:last'));

            $('#carousel_ul').css({'left' : '-85px'});

            });

 

 

        });

                        $('#carousel_ul li img').click(function(){

                                    $('#carousel_ul li img').removeClass('active');

                                    $(this).addClass('active');

                        });

  });

الف 1-8 کدهای مربوط به اسلایدEfect_jQuery.js

// قسمتهاییکهنیازداریمدرابتدامخفیباشند

$(document).ready(function(){

$("#slide2،#slide3،#slide4،#slide5،#slide6").hide();

$(".nextperv").hide();

$("#info1،#info2،#info3،#info4،#info5،#info6").hide();

});

// افکتبراینمایشکلیدرفتوبرگشتعکسها

$(".slideshow").live("mouseover"،function(){

$(".nextperv").fadeIn(1000);

});

$(".slideshow").live("mouseleave"،function(){

$(".nextperv").fadeOut(1000);

});

// افکتبالاوپاییندرهنگامتغییرعکسها

$(document).ready(function(){  

$("#perv،#next").click(function(){

$(".animate").animate({width:200});

$(".animate").animate({width:900});

});

});

الف 1-9 کدهای مربوط به اسلایدJavascript.js

// جهترفتنعکسهابهجلووعقب

var first = 1;

var end = 6;

var idNum = 1;

var myId;                        

function nextPicture() {

myId = document.getElementById('slide' + idNum);

                myId.style.display = 'none';

if (idNum == end) { idNum = 1; }

else {  idNum++; }

myId = document.getElementById('slide' + idNum);

                myId.style.display = 'block';

            }

 

function previousPicture() {

myId = document.getElementById('slide' + idNum);

                myId.style.display = 'none';

if (idNum == first) { idNum = end; }

else { idNum--; }

myId = document.getElementById('slide' + idNum);

                myId.style.display = 'block';

            }

 

الف 1-10 صفحه داخلیlinlpage.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<?php              include 'config/config.php'; ?>

 

<head>

<script type="text/javascript">

</script>

 

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />

<title>اژانسهواپیماییستارهالماسهالی</title>

<script type="text/javascript" src="js2/jquery.min.js"></script>

 

<script type="text/javascript" src="js2/fn.js"></script>

</head>

 

<body style="background-image:url('image1/bk.gif');background-repeat:repeat-x">

<div style="width:220px; height:54px;background-image:url('image1/logo_azhans.png');position:relative;left:707px; top:-8px; "></div>

<div  id="MainDIV" style="position:absolute; height:698px; left: 5px; top:15px; width:1004px;">

           

           

            <div style="width:156px; height:50px;background-image:url('image1/iran.png');position:relative;left:0px;top:0px;z-index:inherit"></div>

            <div style="position:absolute; left: -1px; top: 74px; width: 10px; height: 595px;background-image:url('image1/shadow-left.png');background-repeat:repeat-y"></div>

            <div style="position:absolute; left: -1px; top: 74px; width: 10px; height: 595px;background-image:url('image1/shadow-left.png');background-repeat:repeat-y"></div>

<div style="position:absolute; left: 1003px; top: 74px; width: 3px; height: 595px;background-image:url('image1/shadow-right.png');background-repeat:repeat-y"></div>

            <div style="position:absolute; left: 913px; top: 74px; width: 3px; height: 595px;background-image:url('image1/shadow-right.png');background-repeat:repeat-y"></div>

            <div style="width:690px; height:25px;position:relative;top:0px; left: 45px;">

                        <?php include 'attach/menu_top.php';?>

            </div>

            <div style="background-color:#FFFFFF;height:600px;width:1000px; position:absolute;top:75px; left: 3px;">

            <div style="width:200px;height:150px;position:absolute;left:793px; top:8px">

                        <?php include 'attach/menu_right.php';?>

            </div>

            <div style="background-color:#FFFFFF;height:555px; width:774px; position:absolute;top:7px; left: 6px; border:1px solid #EC9384;overflow:auto">

            <?php

                                    if(isset($_GET['lnk']))

                                    {

                                                $lnk=$_GET['lnk'];

                                                switch($lnk)

                                                {

                                                            case 'asli':

                                                            include 'index.php';

                                                            break;

                                                            case 'kodrahgiri':

                                                                        include 'webpage/kodrahgiri.php';

                                                            break;

                                                            case 'toor':

                                                                        include 'webpage/toor.php';

                                                            break;

                                                            case 'parvaz':

                                                                        include 'webpage/parvaz.php';

                                                            break;

                                                            case 'toordakheli':

                                                                        include 'webpage/toordakheli.php';

                                                            break;

                                                            case 'toorkhareji':

                                                                        include 'webpage/toorkhareji.php';

                                                            break;

                                                            case 'sabttoor':

                                                                        include 'webpage/sabttoor/taeen_toor.php';

                                                          &

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26