چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2 - 3 - 1 - مدل RGB


در مدل RGBهر رنگ به صورت مؤلفه‌های طیفی اولیه قرمز‌، سبز و ابی ظاهر می‌شود‌. این مدل بر اساس سامانه مختصات کارتزین است‌. زیر فضای رنگی مورد علاقه‌، مکعب شکل 2 - 5 می‌باشد که در ان مقادیر RGBدر سه گوشه؛ ابی فیروزه ای‌، بنفش و زرد در سه گوشه دیگر؛ سیاه در مبدأ؛ و سفید در دورترین گوشه مبدا قرار دارد‌. در این مدل محدوده خاکستری از سیاه تا سفید در طول خط واصل این دو نقطه قرار دارد و سایر رنگ‌ها نیز نقاطی روی یا درون مکعب هستند که با بردارهایی که از مبدا می‌گذرند‌، تعریف می‌شوند‌. برای تسهیل مدل‌، فرض بر این است که تمام مقادیررنگ تراز شده‌اند طوری که مکعب شکل 2 - 5‌، مکعب واحد باشد‌. یعنی فرض می‌شود که تمام مقادیر R‌، Gو Bدر محدوده [1 - 0] قرار دارند ‌.

 شکل 2 - 5 - مکعب رنگی RGB

هر تصویر در مدل رنگ RGBسه صفحه تصویر مستقل‌، هر صفحه برای یک رنگ اولیه‌، دارد‌. وقتی این سه صفحه به نمایشگر RGBداده شوند‌، روی صفحه فسفری ترکیب می‌شوند تا یک تصویر رنگی را تولید نمایند‌. بنابراین وقتی خود تصاویر به طور طبیعی بر حسب سه صفحه رنگی بیان شوند‌، استفاده از مدلRGBجهت پردازش تصویر معنا پیدا می‌کند‌. همچنین اغلب دوربین‌های رنگی که برای تصویر برداری رقمی به کار می‌روند‌، از قالب RGBاستفاده می‌کنند که این موضوع خود به تنهایی مدل RGBرا مدل مهمی در مبحث پردازش تصویر می‌سازد ‌.

یکی از بهترین مثال‌های کاربرد مدل RGB‌، پردازش داده‌های تصویری چند طیفی هوایی یا ماهواره‌ای است‌. تصاویر به وسیله حسگر‌های تصویر برداری که در محدوده‌های طیفی مختلف کار می‌کنند‌، گرفته می‌شوند‌. برای نمونه‌، هر قاب خروجی تصویر بردار LANDSATدارای چهار تصویر رقمی است‌. همه تصویر‌ها از یک صحنه هستند که در محدوده یا پنجره طیفی متفاوتی گرفته می‌شوند‌. دوپنجره از چهار پنجره فوق در بخش مرئی طیف هستند که تقریباً متناظر با سبز و قرمز می‌باشند؛ دو پنجره دیگر در بخش مادون قرمز طیف هستند‌. بنابراین هر صفحه تصویر معنای فیزیکی دارد‌، و ترکیبات رنگی که با استفاده از مدلRGBبرای پردازش و نمایش بدست می‌ایند‌، معمولاً وقتی معنا پیدا می‌کنند که روی یک صفحه رنگی دیده شوند‌، یا هنگام بخش بندی تصویر رنگی بر اساس مؤلفه‌های طیفی ان معنا دارند‌.

فرض کنید که مسأله ارتقای تصویر رنگی صورت انسان که بخشی از ان در سایه مخفی است‌، باشد‌. تعدیل بافت نگار ابزار ایده الی برای حل این نوع مسائل است‌. به دلیل وجود سه تصویر و به دلیل ان که تعدیل بافت نگار تنها با مقادیر شدت کار می‌کند‌، روال این است که هر یک از صفحه تصویرها به طور مستقل تحت تعدیل بافت نگار قرار گیرد‌. به احتمال زیاد‌، بخشی از تصویر که در سایه مخفی است‌، ارتقاء می‌یابد‌. در هر حال شدت‌ها در سه صفحه تصویر به طور متفاوتی تغییر داده می‌شوند که این عمل باعث تغییر شدت‌های نسبی انها می‌شود‌. نتیجه نهایی این خواهد بود که خواص رنگی مهم در تصویر‌، نظیر تن‌های نرم[1]‌، روی نمایشگر RGBبه طور طبیعی ظاهر نمی شوند‌. بعضی از مدل‌های رنگ مشروح در بخش‌های بعدی برای چنین مسائلی مفیدتر هستند ‌.[1]Flesh tone 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26