چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2 - 3 - 3 - مدلYIQ

مدل YIQدر پخش عمومی تلویزیون رنگی تجاری استفاده می‌شود‌. در واقع YIQتغییر شکل RGBبه منظور افزایش بازده انتقال و حفظ سازگاری با استاندارد‌های تلویزیون تک رنگ می‌باشد‌. در واقع مؤلفه Yدر سامانه YIQ‌، تمام اطلاعات ویدیویی مورد نیاز تلویزیون تک رنگ را دارد‌. تبدیل RGBبه YIQبه صورت رابطه زیر تعریف می‌شود :

جهت بدست اوردن مقادیر RGBاز مقادیر YIQ‌، به سادگی عمل ماتریسی معکوس را انجام می‌دهیم ‌.

مدل YIQبرای بهره گیری از حساسیت بیشتر سامانه بینایی انسان به تغییرات لومینانس نسبت به تغییرات اصل رنگ یا اشباع طراحی گردید‌. بنابراین استاندارد YIQبه عرض باند (یا در حالت رقمی‌، بیت های) بیشتری برای نمایش Yو عرض باند(یا بیت های) کمتری برای نمایش IوQنیاز دارد ‌.

علاوه بر این مدل YIQاستاندارد پر کاربردی است‌، مزیت اصلی ان در پردازش تصویر ناشی از این خاصیت است که اطلاعات لومینانس (Y) و اطلاعات رنگی (Iو Q) ناهمبسته هستند‌. توجه کنید که لومینانس متناسب با مقدار نور دریافتی چشم است‌. بنابراین اهمیت این ناهمبستگی در این است که مؤلفه لومینانس تصویر را می‌توان بدون اثر گذاری در محتوای رنگ پردازش کرد‌. برای نمونه‌، برخلاف مشکل مدل RGBکه قبلاً ذکر شد‌، می‌توان تصویر رنگی با قالب YIQرا به سادگی با کاربرد تعدیل بافت نگار بر مؤلفه Yان‌، تعدیل هیستوگرام نمود‌. با این فرایند رنگ‌های نسبی تصویر متأثر نمی شوند ‌.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26