جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2 - 3 - 6 - مدلMunsell

مدل رنگ Munsellدر اغاز در سال 1898 توسط Albert H‌. Munsellمطرح گردید‌. سپس در سال 1943 توسط انجمن نوری امریکا (The Optical Society of America) مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت تا به هدف Munsellکه ایجاد یک فضای رنگ هدفمند و متوازن بود‌، نزدیک تر شوند‌. یک رنگ از مدل رنگی Munsellبا استفاده از نمای[1] سه بعدی‌، رنگ سنج[2] و مقدارش[3] معین می‌شود ‌.

"نما"‌، به بعضی از رنگ‌های قابل تشخیص یکتا اشاره دارد‌. نما به وسیله یک نوار مدور که به ده قطعه تقسیم شده‌، نمایش داده می‌شود‌. Munsellاین قطعات را با اسامی: قرمز ‌، زرد - قرمز ‌، زرد ‌، سبز - زرد ‌، سبز ‌، ابی - سبز ‌، ابی ‌، بنفش - ابی ‌، بنفش و قرمز - بنفش (RP, P, PB, B, BG, G, GY, Y, YR,R ) نام گذاری کرده است‌. اگر تقسیم نما لازم باشد‌، هر قطعه می‌تواند به ده زیر قطعه دیگر تقسیم شود‌. به منظور نام گذاری هر زیر قطعه‌، یک عدد قبل از نام نما قرار داده می‌شود ( به عنوان مثال 5Rیا 7BG)‌.

"مقدار"‌، به میزان روشنی یا تیرگی رنگ اشاره دارد و به یازده قطعه تقسیم می‌شود که با اعداد صفر تا ده شماره گذاری شده اند‌. رنگ‌های تیره کمترین مقادیر را دارا هستند و در مقابل رنگ‌های روشن بیشترین مقادیر را دارند‌. مقدار صفر با Blackو مقدار ده با Whiteنمایش داده می‌شوند ‌.


"رنگ سنج"‌، میزان شدت و یا ضعف رنگ را نشان می‌دهد‌. رنگ سنج با گام‌های عددی که از یک شروع می‌شوند‌، اندازه گیری می‌شود‌. رنگ‌های خاکستری دارای مقدار رنگ سنج صفر هستند‌. بیشترین مقدار ممکن برای رنگ سنج به نما و مقدار استفاده شده وابسته است ‌.

شکل 2 - 9 - مدل رنگ Munsell

 

مدل Munsellدارای خصوصیات مطلوبی مثل توازن و روشنایی می‌باشد ‌.

Wyszeckiو Stilesمقادیر (x ,y ,Y) را برای تعداد زیادی از رنگ‌های Munsellتهیه کرده‌اند Wyszecki , 1982]و [Stiles‌. در مدل انها‌، نماهای منحصر به فرد به چهار زیر بخش تقسیم شده اند: 5/2 ‌، 5‌، 5/7 و 10‌. با این کار در مجموع 40 نمای متفاوت ارائه می‌شود‌، به علاوه 9 مقدار برای هر نما و رنگ سنج برای هر زوج نما/ مقدار فراهم می‌گردد ‌.

 [1]Hue

[2]chroma

[3]value 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26