چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2 - 3 - 7 - مدلCIE LUV

یکی از مشکلات مدل رنگ CIE XYZ‌، فقدان توازن ادراکی در این مدل است‌. رنگ هایی که فاصله یکسانی از یکدیگر دارند‌، لزوماً به طور ادراکی دارای مسافت یکسانی نیستند‌. در سال 1976‌، CIEمدل رنگ CIELUVرا به منظور بیان این مشکل مطرح کرد‌. مدل رنگ CIE LUVبه طور ادراکی فضای رنگی یکنواخت است‌. این بدان معناست که فاصله و اختلاف زمانی که لازم است‌، می‌توانند با یکدیگر عوض شوند‌. اگر رنگ‌های Aو Bبه میزان دو برابر فاصله رنگ‌های Cو D‌، از یکدیگر فاصله داشته باشند‌، مشاهده می‌شود که اختلاف بین Aو Bتقریباً دو برابر اختلاف دیده شده بین Cو Dاست ‌.

معادلاتی که برای محاسبه CIE LUVبه کار می‌روند مبتنی بر این فرض است که مقادیر ( X ,Y , Z) رنگ‌های که باید تبدیل شوند‌، موجود است و ( Xw ,Yw ,Zw) مربوط به رنگ سفید استاندارد[1] باشد‌. با استفاده از روابط زیر داریم

 

L*روشنی یا شدت یک رنگ معین را نشان می‌دهد‌، به طوری که U'و V'میزان رنگ رنگش را کنترل می‌کنند‌. CIE LUV‌، متریک DE*را ارائه می‌کند که می‌تواند به رنگ‌های مختلف منسوب شود‌. DE*در فضای CIE LUVفاصله رنگ سفید استاندارد را تا یک رنگ معین محاسبه می‌کند‌. رنگ هایی با DE*یکسان به طور ادراکی با یکدیگر برابر هستند‌. DE*از رابطه زیر بدست می‌اید :

 [1]Standard white 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26