چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2 - 3 - 8 - سیستم ISCC - NBS

صفحه‌های سیستم ISCC - NBSسیستمی است برای نام گذاری رنگ‌ها که بر پایه یک مجموعه دوازده عضوی از اسامی رنگ‌های اصلی و مجموعه کوچکی از صفات توصیفی پیشوندی‌، طراحی شده است‌. این مدل ابتدا در سال 1930 مطرح گردید‌. همچنین در سال 1932 توسط اولین رئیس ISCCپیشنهاد شد‌. این مدل به اندازه کافی برای محققان قابل قبول و سودمند‌، برای مصارف تجاری و صنعتی و هنری وسیع و برای عموم مردم قابل فهم بود‌. هدف سیستم ارائه مبنایی برای تعریف رنگ‌ها به صورت اصولی و با قاعده بود‌، به طوریکه هر صنعتی نیازمند ان نباشد که یک سیستم رنگ اختصاصی برای خودش تولید کند ‌.

در سال 1939‌، مشی سیستم در روزنامه‌ای منتشر شد و ISCCرسماً این سیستم را تصویب کرد‌، که شامل یک مجموعه از بلوک‌ها در داخل فضای رنگی تعریف شده توسط سیستم رنگ Munsellبود‌. پس از این که سیستم Munsellمعرفی شد‌، سیستم ISCC - NBSکمی تغییر کرد و در 1943 باز نویسی گردید‌، سپس با توجه به تعریف جدیدی از مختصات Munsellدر سال1950‌، دوباره توصیف شد‌. در سال 1955‌، NBSبه عنوان "فرهنگ لغت نام گذاری رنگ ها" (The Color NamesDictionary) منتشر گشت‌، که اسامی را از چندین سیستم رنگ و لغت نامه دیگر به اسم هایشان در سیستم ISCC - NBSو در نتیجه به یکدیگر( سیستم به عنوان واسط بین سیستم‌های مختلف عمل می‌کند) ارجاع می‌داد ‌.

در سال1965‌، NBSنمودار رنگ‌های مرکزی که شامل رنگ‌های نمونه که به عنوان رنگ مرکزی در هر دسته بندی رنگی شناخته می‌شدند‌، منتشر کرد‌. این نمودارها به عنوان یک بازنمای فیزیکی قابل استفاده از سیستم منتشر شدند ‌، همچنین زبان جامع رنگ (The Universal Color Language) نیز منتشر شد که یک سیستم عمومی تر برای نمایش رنگ‌ها با درجات متنوعی از دقت از نوع کامل (13 دسته) تا نوع بی نهایت با دقت (مقادیر عددی اندازه گیری شده با طیف سنج ) بود‌. در سال 1976‌، لغت نامه نام گذاری رنگ‌ها و زبان جامع رنگ ترکیب شدند و در نشریه رنگ‌، به روز شدند‌، لغت نامه نام گذاری رنگ‌ها و زبان جامع رنگ‌، منبع نهایی سیستم ISCC – NBSهستند ‌.

پایه اصلی سیستم ISCC - NBSبر مجموعه‌ای با 13 دسته رنگ اصلی استوار است:

1 - صورتی(pink) 2 - قرمز(red) 3 - نارنجی(orange) 4 - قهوه ای(brown) 5 - زرد(yellow) 6 - زیتونی(olive) 7 - سبززرد(yellow green) 8 - سبز(green) 9 - ابی(blue) 10 - ارغوانی(purple) 11 - سفید(white) 12 - خاکستری(gray) 13 - سیاه(black)

بین این دسته‌های اصلی‌، 16 دسته میانی دیگر قرار دارد:

1)reddish orange 2) orange yellow 3) greenish yellow 4) yellowish green 5) bluish green 6) greenish blue 7) purplish blue 8) violet9) reddish purple 10) purplish red 11) purplish pink 12) yellowish pink 13) reddish brown 14) yellowish brown 15) olive brown 16) olive green ‌.

این دسته‌ها نیز به زیر دسته‌های نام گذاری شده دیگری تقسیم می‌شوند:

1)vivid 2)brilliant 3)strong 4)deep 5)very deep 6)very light 7)light 8)moderate 9)dark 10)very dark 11)very pale 12)pale or light grayish 13)grayish 14)dark grayish 15)blackish 16) - ish white 17)light - ish gray 18) - ish gray 19)dark - ish gray

 

در نهایت می‌توان اسامی 267 رنگ توصیف شده در سیستم NBSرا در جدول زیر مشاهده نمود:

 

جدول 2 - 1 - رنگ‌ها و اسامی انها در سیستم ISCC - NBS

 

Centroid

Swatch

Centroid

Swatch

Red, Pink

1 Vivid Pink

 

2 Strong Pink

 

3 Deep Pink

 

4 Light Pink

 

5 Moderate Pink

 

6 Dark Pink

 

7 Pale Pink

 

8 Grayish Pink

 

9 Pinkish White

 

10 Pinkish Gray

 

11 Vivid Red

 

12 Strong Red

 

13 Deep Red

 

14 Very Deep Red

 

15 Moderate Red

 

16 Dark Red

 

17 Very Dark Red

 

18 Light Grayish Red

 

19 Grayish Red

 

20 Dark Grayish Red

 

21 Blackish Red

 

22 Reddish Gray

 

23 Dark Reddish Gray

 

24 Reddish Black

 

Yellowish Pink

25 Vivid Yellowish Pink

 

26 Strong Yellowish Pink

 

27 Deep Yellowish Pink

 

28 Light Yellowish Pink

 

29 Moderate Yellowish Pink

 

30 Dark Yellowish Pink

 

31 Pale Yellowish Pink

 

32 Grayish Yellowish Pink

 

Reddish Orange, Reddish Brown

33 Brownish Pink

 

34 Vivid Reddish Orange

 

35 Strong Reddish Orange

 

36 Deep Reddish Orange

 

37 Moderate Reddish Orange

 

38 Dark Reddish Orange

 

39 Grayish Reddish Orange

 

40 Strong Reddish Brown

 

41 Deep Reddish Brown

 

42 Light Reddish Brown

 

43 Moderate Reddish Brown

 

44 Dark Reddish Brown

 

45 Light Grayish Reddish Brown

 

46 Grayish Reddish Brown

 

47 Dark Grayish Reddish Brown

 

Orange Brown

48 Vivid Orange

 

49 Brilliant Orange

 

50 Strong Orange

 

51 Deep Orange

 

52 Light Orange

 

53 Moderate Orange

 

54 Brownish Orange

 

55 Strong Brown

 

56 Deep Brown

 

57 Light Brown

 

58 Moderate Brown

 

59 Dark Brown

 

60 Light Grayish Brown

 

61 Grayish Brown

 

62 Dark Grayish Brown

 

63 Light Brownish Gray

 

64 Brownish Gray

 

65 Brownish Black

 

Orange Yellow, Yellowish Brown

66 Vivid Orange Yellow

 

67 Brilliant Orange Yellow

 

68 Strong Orange Yellow

 

69 Deep Orange Yellow

 

70 Light Orange Yellow

 

71 Moderate Orange Yellow

 

72 Dark Orange Yellow

 

73 Pale Orange Yellow

 

74 Strong Yellowish Brown

 

75 Deep Yellowish Brown

 

76 Light Yellowish Brown

 

77 Moderate Yellowish Brown

 

78 Dark Yellowish Brown

 

79 Light Grayish Yellowish Brown

 

80 Grayish Yellowish Brown

 

81 Dark Grayish Yellowish Brown

 

Yellow, Olive Brown

82 Vivid Yellow

 

83 Brilliant Yellow

 

84 Strong Yellow

 

85 Deep Yellow

 

86 Light Yellow

 

87 Moderate Yellow

 

88 Dark Yellow

 

89 Pale Yellow

 

90 Grayish Yellow

 

91 Dark Grayish Yellow

 

92 Yellowish White

 

93 Yellowish Gray

 

94 Light Olive Brown

 

95 Moderate Olive Brown

 

96 Dark Olive Brown

 

Greenish Yellow, Olive

97 Vivid Greenish Yellow

 

98 Brilliant Greenish Yellow

 

99 Strong Greenish Yellow

 

100 Deep Greenish Yellow

 

101 Light Greenish Yellow

 

102 Moderate Greenish Yellow

 

103 Dark Greenish Yellow

 

104 Pale Greenish Yellow

 

105 Grayish Greenish Yellow

 

106 Light Olive

 

107 Moderate Olive

 

108 Dark Olive

 

109 Light Grayish Olive

 

110 Grayish Olive

 

111 Dark Grayish Olive

 

112 Light Olive Gray

 

113 Olive Gray

 

114 Olive Black

 

Yellow Green, Olive Green

115 Vivid Yellowish Green

 

116 Brilliant Yellow Green

 

117 Strong Yellow Green

 

118 Deep Yellow Green

 

119 Light Yellow Green

 

120 Moderate Yellow Green

 

121 Pale Yellowish Green

 

122 Grayish Yellowish Green

 

123 Strong Olive Green

 

124 Deep Olive Green

 

125 Moderate Olive Green

 

126 Dark Olive Green

 

127 Grayish Olive Green

 

128 Dark Grayish Olive Green

 

129 Vivid Yellowish Green

 

Yellowish Green

130 Brilliant Yellowish Green

 

131 Strong Yellowish Green

 

132 Deep Yellowish Green

 

133 Very Deep Yellowish Green

 

134 Very Light Yellowish Green

 

 

135 Light Yellowish Green

 

136 Moderate Yellowish Green

 

137 Dark Yellowish Green

 

138 Very Dark Yellowish Green

 

Green

139 Vivid Green

 

140 Brilliant Green

 

141 Strong Green

 

142 Deep Green

 

143 Very Light Green

 

144 Light Green

 

145 Moderate Green

 

146 Dark Green

 

147 Very Dark Green

 

148 Very Pale Green

 

149 Pale Green

 

150 Grayish Green

 

151 Dark Greenish Yellowish Green

 

152 Blackish Green

 

153 Greenish White

 

154 Light Greenish Gray

 

155 Greenish Gray

 

156 Dark Greenish Gray

 

157 Greenish Black

 

Bluish Green

158 Vivid Bluish Green

 

159 Brilliant Bluish Green

 

160 Strong Bluish Green

 

161 Deep Bluish Green

 

162 Very Light Bluish Green

 

163 Light Bluish Green

 

164 Moderate Bluish Green

 

165 Dark Bluish Green

 

166 Very Dark Bluish Green

 

167 Vivid Greenish Blue

 

Greenish Blue

168 Brilliant Greenish Blue

 

169 Strong Greenish Blue

 

170 Deep Greenish Blue

 

171 Very Light Greenish Blue

 

172 Light Greenish Blue

 

173 Moderate Greenish Blue

 

174 Dark Greenish Blue

 

175 Very Dark Greenish Blue

 

Blue

176 Vivid Blue

 

177 Brilliant Blue

 

178 Strong Blue

 

179 Deep Blue

 

180 Very Light Blue

 

181 Light Blue

 

182 Moderate Blue

 

183 Dark Blue

 

184 Very Pale Blue

 

185 Pale Blue

 

186 Grayish Blue

 

187 Dark Grayish Blue

 

188 Blackish Blue

 

189 Bluish White

 

190 Light Bluish Gray

 

191 Bluish Gray

 

192 Dark Bluish Gray

 

193 Bluish Black

 

Purplish Blue

194 Very Purplish Blue

 

195 Brilliant Purplish Blue

 

196 Strong Purplish Blue

 

197 Deep Purplish Blue

 

198 Very Light Purplish Blue

 

199 Light Purplish Blue

 

200 Moderate Purplish Blue

 

201 Dark Purplish Blue

 

202 Very Pale Purplish Blue

 

203 Pale Purplish Blue

 

204 Grayish Purplish Blue

 

Violet

205 Vivid Violet

 

206 Brilliant Violet

 

207 Strong Violet

 

208 Deep Violet

 

209 Very Light Violet

 

210 Light Violet

 

211 Moderate Violet

 

212 Dark Violet

 

213 Very Pale Violet

 

214 Pale Violet

 

215 Grayish Violet

 

Purple

216 Vivid Purple

 

217 Brilliant Purple

 

218 Strong Purple

 

219 Deep Purple

 

220 Very Deep Purple

 

221 Very Light Purple

 

222 Light Purple

 

223 Moderate Purple

 

224 Dark Purple

 

225 Very Dark Purple

 

226 Very Pale Purple

 

227 Pale Purple

 

228 Grayish Purple

 

229 Dark Grayish Purple

 

230 Blackish Purple

 

231 Purplish White

 

232 Light Purplish Gray

 

233 Purplish Gray

 

234 Dark Purplish Gray

 

235 Purplish Black

 

Reddish Purple

236 Vivid Reddish Purple

 

237 Strong Reddish Purple

 

238 Deep Reddish Purple

 

239 Very Deep Reddish Purple

 

240 Light Reddish Purple

 

241 Moderate Reddish Purple

 

242 Dark Reddish Purple

 

243 Very Dark Reddish Purple

 

244 Pale Reddish Purple

 

245 Grayish Reddish Purple

 

Purplish Pink, Purplish Red

246 Brilliant Purplish Pink

 

247 Strong Purplish Pink

 

248 Deep Purplish Pink

 

249 Light Purplish Pink

 

250 Moderate Purplish Pink

 

251 Dark Purplish Pink

 

252 Pale Purplish Pink

 

253 Grayish Purplish Pink

 

254 Vivid Purplish Red

 

255 Strong Purplish Red

 

256 Deep Purplish Red

 

257 Very Deep Purplish Red

 

258 Moderate Purplish Red

 

259 Dark Purplish Red

 

260 Very Dark Purplish Red

 

261 Light Grayish Purplish Red

 

262 Grayish Purplish Red

 

263 White

 

264 Light Gray

 

265 Medium Gray

 

266 Dark Gray

 

267 Black

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26