پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1- اکتشاف شی طبیعی در صحنه‌های خارجی بر اساس احتمالات مدل‌های زمینه فاصله‌ای

اکتشاف شی طبیعی در صحنه‌های خارجی شناخت انواع اشیاء کلیدی مانند اسمان، چمن ، شاخ و برگ، اب و برف می تواند کاربردهای مبنی بر مندرجات را در حدود کاربردهای چند رسانه‌ای دیگر تسهیل کند. یک محدودیت اصلی اشکارگرهای شی منحصر به فرد این است که شماری از رده بندی‌های نادرست به دلیل شباهت‌ها در رنگ و مشخصه‌های بافت انواع مختلف اشیاء و فقدان اطلاعات زمینه اتفاق می افتد[16].

یک سیستم اکتشاف شی مبنی بر مندرجات گسترش داده می شودکه در ابتدا اشکارگر‌های شی منحصر به فرد را به تولید یک بردار اطمینان مرکب برای اشیاء به طور بالقوه موجود در یک تصویر ترکیب می کند.

اجبارهای زمینه فاصله‌ای، در تشکیل احتمال توابع تراکم به دست امده با یادگیری ، متعاقباً برای کاهش رده‌بندی‌های نادرست به مطابقت مدل‌های فاصله ای زمینه استفاده می شوند.

بسیاری کاربردهای تصویری می توانند در اکتشاف شی مفید باشند. در بازیابی تصویر مبنی بر مندرجات[1] (CBIR) بیشتر تحقیقات در حال جستجوی رنگ سطح پایین، بافت و خصوصیات شکل به دنبال متدهای جستجوی مؤثرتر هستند. برای نمونه[16]Naphade‌ و Huang‌ یک لیست از اشیاء معنای[2] شامل اسمان، برف ، صخره، اب و جاده در یک فاکتور چهارچوبه مبنی بر گراف برای شاخص گذاری معنایی[3] و بازیابی ویدئو را به کار می برند. رنگ، خاصیت مرکزی کار موجود روی اکتشاف شی طبیعی را داشته است. برای نمونه[16]Saber‌ رده‌بندی رنگ را برای اکتشاف اسمان با فرض یک تابع تراکم احتمال Gaussian‌ ، دو بعدی به کار برد. در زمینه بازیابی تصویر مبنی بر مندرجات، Smith[16]‌ و Li‌ فرض کردند که یک ابی ، تکه گسترش یافته در رأس یک تصویر ، شبیه به نمایش اسمان صاف است.

به طور جدیدتر، Vailaya[17]و Jain‌ یک رهیافت مبنی بر نمونه را معرفی کردند که یک ترکیب از رنگ و خصوصیات بافت را برای رده بندی زیر بلوک‌ها در یک صحنه خارجی مانند اسمان یا نمای گیاهی با فرض جهت یابی درست تصویر به کار می برد.

اشکال اصلی این اشکارگرهای شی منحصر به فرد این است که انها فقط تکه‌های مجزا از مواد شی خالص بدون زمینه را ازمون می کنند ، که برای مشاهده کنندگان انسانی بسیار مشکل است، مواد شی بسیاری می توانند همان نمایش را در شرایط رنگ و بافت داشته باشند، در حالی که همان شی ممکن است نمایش‌های متفاوتی تحت شرایط تصویری متفاوت داشته باشد.اگر چه، یک ویژگی مهم انسان‌ها این است که انها همه اشیاء را در صحنه قبل ایجاد یک تصمیم نهایی روی شناسایی اشیاء منحصر به فرد بررسی می کنند.

اسمان در این فرایند تشخیص استفاده از زمینه فاصله‌ای است. زمینه فاصله‌ای به ارتباطات در میان مکان اشیاء مختلف در صحنه مراجعه می‌کند و در حالات بسیاری برای کاهش ابهام در میان ناسازگاری اشکارگر‌ها و حذف وضعیت‌های فاصله‌ای غیر محتمل در اکتشاف شی‌ سودمند است. دو نوع ارتباطات زمینه‌ای فاصله‌ای در تصاویر طبیعی وجود دارد. در ابتدا ارتباطاتی بین رخداد‌های همزمان اشیاء خاص در تصاویر طبیعی وجود دارند. دوم اینکه ارتباطاتی بین مکان‌های فاصله‌ای اشیاء خاص در یک تصویر وجود دارند: اسمان به رخ دادن بالای چمن، شاخ و برگ بالای چمن ، اسمان بالای برف تمایل دارد.

 [1]content

[2]semantic object

[3]semantic indexing 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26