یکشنبه 27 آبان 1397 | Sunday 18 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2- شناخت اشیاء با نمودارهای رخداد همزمان رنگ

این رهیافت معرفی برخی نمایش‌های هندسی به نمودار رنگ با استفاده در عوض یک نمودار رخدادهای همزمان پیکسل‌های رنگ است[18].

نمودار همزمان رنگ اثر تعدادی جفت پیکسل‌های رنگی خاص که در فاصله جدای خاص در فضای تصویر اتفاق می افتد را نگاه می‌کند. با تنظیم فاصله کلی که رخداد‌های هم زمان را چک می کنیم ، می توانیم حساسیت الگوریتم به تغییرات هندسی در نمایش تصویر که موجب تغییر دیدگاه و خم شدن شی می شود را تعدیل کنیم.

همچنین CHبه دیده نشدن قسمتی از شی محکم است‌، زیرا نیاز نیست که تصویر را برای همه رخدادهای همزمان مدل محاسبه کند. نشان می دهیم که CHنیز در زمینه درهم و اشفته خوب اجرا می شود.

یک مدل ریاضیاتی از احتمال اخطار نادرست[1] الگوریتم توسعه داده می شود وان را به عنوان روش اصولی بیشترین پارامترهای تنظیم پذیر الگوریتم استفاده می کنیم .

یک خلاصه کوتاه از الگوریتم اکتشاف اشیاء با شکل 3-1 شروع می شود، در اینجا یک سری تصاویر مدل ازیک شی‌، همچنان که در صفحه گردون[2] در حال چرخیدن بود، گرفته شده‌، نشان داده می شود .


CH‌ ها را از هر یک از این تصاویر محاسبه می کنیم. برای یافتن اشیاء در تصویر ورودی ، زیر تصاویر دارای اشتراک را از تصویر ورودی استخراج، CHرااز هر زیر تصویر محاسبه و این را با CH‌ ها از هر یک از تصاویر مدل تطبیق می کنیم. یک نتیجه نوعی در همان شکل نشان داده شده است.

شکل 3-1- تصاویر مدل و نتایج نوعی از تشخیص اشیاء در زمینه در هم و اشفته و دیده نشدن قسمتی از شی .تصویر مدل تطبیقی دور خط دار شده است.

 

سادگی الگوریتم اجازه می دهد تا به طور تئوری ان را تجزیه و تحلیل کنیم و یک بخش مهم ازالگوریتم اکتشاف به فهم احتمال اخطار نادرست الگوریتم اختصاص داده می شود.

معتقدیم که این اولین تجزیه و تحلیل اخطار نادرست نظری از نمودار‌ها (رخدادهای همزمان و منظم و باقاعده) برای تشخیص اشیاء است.

رهیافت این الگوریتم شبیه به رهیافت‌های بر اساس نمودار دیگراست، بیش از همه اینکه برای پیدا کردن تصاویر در یک پایگاه داده بیشتر از شی در یک تصویر استفاده می شود.

این رهیافت‌ها تلاش و جستجورا به افزودن اطلاعات فاصله‌ای به یک نمودار رنگ منظم تقسیم می کنند.

Huang، correlogramرنگ را برای جستجوی یک پایگاه داده برای تصاویر مشابه به کار می برد.

Correlogramبه طور اساسی یک نسخه نرمال از CHاست.

Pass[18]و Zabihبردار‌های وابستگی رنگ[3] را استفاده می کنند که ان رنگهای تصویر که قسمتی از ناحیه‌های بزرگ نسبی از رنگهای مشابه هستند را نشان می دهد.

 [1]false alarm probability

[2]turntable

[3]color coherence vectors 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26