چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-2-1- مدل سازی زمینه

الگوریتم مدل سازی زمینه EMکه استفاده می شود با جزئیات بیشتر در Stijnman[14]توصیف می‌شود. این کار به طور نزدیک مربوط به کار[14]Staufferو Grimsonهست، اما به عنوان مخالفت با Staufferو Grimson، ان همه هسته‌ها را جدید می کند. این یک براورد دقیق‌تر از مغایرت هسته‌ها Frank[14] Zwarthoed‌ را نتیجه می دهد. به منظور کاهش ساخته‌ها از سایه‌ها و تغییرات شدت روشنایی‌، از کانال‌های r‌ و gاز rgbنرمال شده به عنوان خصوصیاتی از مدل زمینه استفاده می کنیم .

یک امتیاز اضافی این است که یک فضای رنگ نرمال شده دو بعدی و به طور عملی بدون هیچ همبستگی است، که یک الگوریتم سریع‌تر را نتیجه می دهد، در نتیجه با دو کانال مستقل از یکدیگر سر و کار داریم.


در فضای (r,g)الگوریتم EM‌را برای مدل سازی داده با پیکسل با دو ترکیب یک بعدی جدا از هسته‌های Gaussianبه کار می بریم (اگر چه استفاده از هسته‌های دو بعدی در نظر گرفته می شود )، یکی برای r‌ و یکی برای g. چهار کانال با رنگ استفاده می شوند، یکی برای توصیف زمینه‌، و سه تا برای جلوگیری این هسته از تغییرات خیلی سریع زمانی که یک شی ‌زمینه را مسدود می کند.

شکل 3-8- تشریح الگوریتم گام به گام

a‌ شی را در فریم t‌  نشان می دهد .b، c، dو eاحتمال را به ترتیب بر اساس فاصله، نمودار ، نمودار خواسته و زمینه نشان می دهند . f‌ جایی را که احتمال و همانندی شی‌ماکسیمال است نشان می دهد . g با خاکستری روشن زمینه و هسته شی‌را نشان می دهد، با سفید پیکسل‌هایی که حفظ شده‌اند و با مشکی پیکسل‌هایی که حذف شدند و با خاکستری تیره پیکسل‌هایی که اضافه شدند. در پایان hشی را در فریم t+1‌  نشان می دهد. در واقع از برخی فریم‌ها برای نمایش تفاوت‌ها به طور واضح‌تر چشم پوشی شدند.)

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26