چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-3-ازمایشات

در شکل 3-8 ما فقط بخشی از تصویر را نشان می دهیم‌، و برخی از فریم‌ها را برا ی ایجاد تفاوت بین شی‌جدید و قدیم واضح‌تر از قلم انداختیم .


شکل‌های 3-9((a، 3-9((bو 3-9‌(c(تفاوت فریم‌ها را در یک توالی نشان می دهند. در شکل 3-9‌ ((cفریم‌های در حال پردازش نشان داده می شود.شکل 3-9 (d)احتمالات زمینه را نشان می دهد، در حالی که شکل (e)3-9‌  نتایج تقطیع و پیگردی را با استفاده از الگوریتم یکپارچگی، در پایان شکل 3-9‌ (f)تصویر ورودی را با پیگردی اطلاعات نشان می دهد.

شکل 3-9-نتایجی از براورد زمینه و پیگردی بعد از 337  فریم a‌ و bدو تصویر از فریم‌ها ی ابتدایی‌تر در توالی (فریم‌های 235 و 285) هستند .cتصویر ورودی جاری(337) را نشان می دهد و dاحتمال زمینه وابسته. eسه لکه پیگرد شده (سفید) با مرز‌هایشان (رنگی) را نشان می دهد .یک مستطیل محدود و مسیر اشیاء در گذشته ایجاد شده است (مربع‌ها و دایره‌ها) .fفریم ورودی با اطلاعات یکسان مانند e‌ بیش از حد ظاهر شد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26