پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4-1-1- عملگر رنگ

 3-4-1-1- عملگر رنگ


عملگر لبه Sobel‌، را برای استخراج لبه‌ها در یک تصویر انتخاب می کنیم چون ، ان دو تا لبه را تولید می‌کند. عملگر Sobel‌ ‌چهار ماسک هدایتی به ترتیب برای اکتشاف لبه‌های افقی ، عمودی و لبه‌های قطری چپ و قطری راست دارد .بنابراین ان می تواند به خوبی محل نوک‌های لبه و جهت محلیشان را اشکار کند .چون که رنگ محل لبه ممکن است از رنگ شی به علت جریان رنگ ایجاد شده با تراکم و بدون تراکم متفاوت باشد، یک عملگر رنگ (شکل 3-10) برای یکنواختی اختلاف طراحی می شود. این عملگر رنگ چهار ماسک هدایتی متناظر با انها در عملگر Sobelدارد.

شکل 3-10- عملگر رنگ

 

زمان انجام اکتشاف لبه، عملگر Sobelجهت را با شیب ماکسیمال برای محل جاری تعیین می کند.

زمانی که این یک نگاشت چند به یک است، این تبدیل واقعاً یک فرایند انباشتگی[1] است. بنابراین هر نقطه در ECDS‌ یک انباشتگر برای ثبت تراکمش دارد. در حقیقت یک نقطه در فضای X-Y-G به تراکم همسایگی اش در یک ناحیه کروی همکاری می کند.اگر چه تبدیل فقط ان را به همکاری نقطه هدف در ECDSوادار می کند. برای حداقل کردن این خطای تدریج‌، از یک انباشتگی فاصله- وزن دار استفاده می شود تا برای ایجاد ان به همسایگی 3×3×3از نقطه هدف همکاری کند.[1]accumulation process 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26