پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4-1-2- ECDS

به علت اینکه صفحهmx-myاز فضای تصویر با تدریج خطی تغییر شکل می یابد، ارتباط فاصله‌ای اصلی در میان لبه‌های یک شی در ECDS‌ حفظ می شود. به دلیل تفاوت‌های رنگ، لبه‌های اشیاء مختلف که روی هم افتاده یا خیلی نزدیک در فضای تصویر هستند، تفکیک می شوند.

بنابراین یک قسمت خوشه ای در ECDSهمیشه یک شی را که در فضای تصویر صحیح نیست‌، نمایان می‌کند. شکل 3-11 یک ECDSرا از یک تصویر ترکیبی شامل یک مستطیل سفید ویک مستطیل سیاه روی زمینه خاکستری نشان می دهد. دو مستطیل به طور جزئی دارای اشتراک هستند (شکل(a)3-11).

شکل 3-11(b)نتایج اکتشاف لبه را با استفاده از عملگر Sobel‌ نشان می دهد. لبه‌های دو مستطیل با یکدیگرتماس دارند ، اگر چه انها کاملاً در ECDS تفکیک می شوند. چنانکه در شکل(c)3-11 نشان داده شده است، در اینجا افقی ‌صفحه mx-myو محور مختصات عمودی محور glاست .

به طور واضح اشکار سازی مستطیل‌ها در ECDSخیلی اسان است. تصویر ترکیبی ساده است چون ان فقط شامل اشیاء و زمینه رنگ یکنواخت است، زمانی که لبه‌ها سازگار و پیوسته هستند.

تصاویر زندگی واقعی معمولاً دارای اشیاءبافتی بسیاریو زمینهپیچیده‌تر هستند.

شکل 3-12‌ یک مثال ازتصویر زندگی واقعی دریافتی از یک اخبار تلویزیونی (شکل 3-12((a)را نشان می‌دهد که شامل صورت انسان ، لباس، کراوات ، نقشه ، شمایل (ایکن) ، لوگو و عناوین است .

در شکل (b)3-12 لبه‌های اشیاء بافتی مثل عناوین ، کراوات و لوگو خیلی متراکم هستند. لبه‌های لباس با عناوین دارای اشتراک شکسته می شود. این فاکتور‌ها ردیابی شی را در فضای تصویر پیچیده‌تر و مستعد‌تر به خطا می کنند .ECDS‌در این حالت‌ها خیلی مفید است. در شکل 3-12(c)جایی که روشنایی نقطه با تراکمش متناسب است ، لبه‌های اشیاء بافتی در تراکم بالا هستند، بنابراین انها برای ردیابی اسان هستند .

به عنوان مثال قسمت 1‌ کراوات است ، قسمت 2‌ لوگو، قسمت 3 تصویر، قسمت 4 و 5‌ عناوین هستند، لبه‌های لباس در سطوح رنگ متفاوت اشیاء روی هم افتاده قرار دارند، از این‌رو ردیابی کمتر زحمت خواهد داشت، زیرا یک فاصله خاص ومطمئن بین لبه‌های جالب توجه و لبه‌های روی هم افتاده وجود دارد.

 

شکل3-11-ECDS‌ یک شی ترکیبی            شکل3-12-ECDS‌ یک تصویر تلویزیونی

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26