پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4-2-1- اکتشاف اشیاء رنگ یکنواخت

لبه‌های اشیاء رنگ یکریخت در ECDSمجزاو یکنواخت هستند، بنابراین یک الگوریتم پیگردی لبه سه بعدی برای اکتشاف اشیاء پیشنهاد می شود .

زمانی که پیگردی همراه جهت لبه حرکت می کند، لازم نیست تمام همسایه‌های متصل چک شود، اما فقط لازم است همسایه‌های جهتی چک شود که با جهت پیگردی محلی تعیین می شوند. بعد از اینکه همه لبه‌های خطی کشف شدند فرایند ترکیب شروع می شود، با ترکیب لبه‌های وابسته به اشیاء یکنواخت اما با اشیاء روی هم افتاده شکسته و منقطع خواهد شد. ان هر شکاف را بین انتهای نزدیک جفت لبه همسایه در سطوح رنگ مشابه چک می کند. اگر شکاف بتواند با لبه‌های اشیاء دیگر در صفحه mx-myاتصال داده شود، شکاف با ترکیب دو لبه پر خواهد شد. بعد از ترکیب ان لبه‌هایی که نزدیک هستند یا دو انتهایی که هردو روی مرز ECDS‌ هستند پذیرفته می شوند، و بقیه دور انداخته می شوند. برای لبه‌های نزدیک یک چک اضافی وجود دارد، رنگ درون لبه باید یکسان با رنگ لبه باشد. این چک برای حذف لبه‌های زمینه مثل لبه لایه میانی در شکل 3-11(c)می‌باشد. در پایان هر لبه یک شی رنگ یکریخت در تصویر را نشان می دهد . 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26