پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4-3- نتیجه

در ECDSسه بعدی‌، لبه‌های اشیاء متفاوت تفکیک می شوند و ارتباط فاصله‌ای یک شی یکسان به خوبی حفظ می شود که ردیابی شی را اسان‌تر و کمتر مستعد به خطا می کند، وقتی که اشیاء رنگ یکنواخت و اشیاء بافتی مشخصه‌های توزیع متفاوتی در ECDSدارند، فاصله‌های تدریج Δy و  Δxاز تغییر شکل ECDSیک تأثیر مستقیم روی نرخ ردیابی دارند .Δy  وΔx کوچکتر همه اشیاء را رشد می دهند در حالی که مقادیر بزرگتر فقط اشیاء بزرگتر را رشد می دهند. تحقیقات بیشتر روی بهبود الگوریتم ردیابی شی بافتی تمرکز می کند.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26