چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-1- اکتشاف

تشکیل اشکارگر اشیاء تعیین می شود، ان روی خصوصیات مبنی بر کانتور محلی مطابق با یک اندازه chamferجهت دار ساخته می شود، که در ترکیب مترقی یک رده بندی کننده مکان خاص را تشکیل می دهند که برای اکتشاف استفاده می شود.

خصوصیات به کار گرفته Fقطعه‌های محلی از کانتور(طبق تعریف الگوهای لبه محلی) T‌ هستند، به طور فضایی مرتب شده در یک پیکربندی ستاره:موقعیت مورد انتظار هر قطعه مبدأ از مرکز ثقل شی با بردار Pاست. به طور اضافی پنج پارامتر برای هر خصوصیت اموزش داده می شوند:عدم قطعیت در موقعیت قطعهσ‌، جهت‌یابی تعیین شده از تطبیق chamfer، λ، استانه ردیابی θ، و دو وزن اطمینان a‌ و b

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26