پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-1-1- تطبیق chamfer جهت دار

تطبیق chamferیک روش کارامد برای کانتور تطبیقی ، به طور مخصوص با همه الگوهای شی را اثبات کرده است. ان به طور میانگین یک اندازه فاصله هموار بین دو کانتور ، تحمل هم ترازی نادرست قابل توجه در موقعیت، مقیاس و چرخش را فراهم می کند.

در ساده ترین شکل ان، تطبیق chamferدومجموعه از عناصر لبه را می گیرد، نگاشت لبه ازیک تصویر،    E={e}، و الگوی (قطعه کانتور)، T={t}و نشان chamferرا به عنوان یک تابع از موقعیت نسبی xارزیابی می‌کند.

یک بهبود بیشتر می تواند با استخراج اطلاعات جهت‌یابی لبه، در تشکیل شیب‌های لبه به دست اورده شود. این مسائل عناصر لبه‌های شلوغ در نگاشت لبه که غیر محتمل به ردیف کردن درجهت یابی به خوبی موقعیت هستند را کاهش می دهد. یک تکنیک کلی ازGavrila[10]برای تقسیم نگاشت لبه والگو به کانال‌های جهت‌یابی گسسته و جمع نشان‌های chamferانحصاری است. اگر چه واضح نیست که چطور کانال‌های زیادی به کار گرفته شوند و یکی مجبور است برای اجتناب از مصنوعات در مرز‌های بین کانال‌ها دقیق باشد.

 یک راه چاره استفاده یک فاصله در فضای سه بعدی ، شامل جهت یابی به خوبی موقعیت است، اما این پرهزینه است و فضای جهت یابی باید هنوز تدریج شود.

 یک طرح کمی متفاوت تطبیق chamferجهت دار پیشنهاد می شود. این یک ارزش ساده و اشکار برای نامتناسب بودن جهت یابی، ارائه با تفاوت میانگین در جهت یابی بین لبه‌های الگو و نزدیک ترین نگاشت عناصر لبه را ترکیب می کند.

شکل3-14-تصویر ردیابی برای یک قطعه کانتور

شکل3-14-تصویر ردیابی برای یک قطعه کانتور

چپ: بخشی از یک تصویر با قطعه پوشش ابی در فرض مکان x^. اندازه و  وسعت  Rx^,σبا دایره خط تیره‌های قرمز نشان داده می‌شود. راست: ردیابی موقعیت rقطعه را با تصویر در یک ردیف قرار می دهد.

شکل3-15-ایجاد یک فرهنگ لغت کلاس از قطعه‌های کانتور محلی شده به طور فاصله ای ، چپ: ناحیه‌های مستطیلی تصادفی ماسک با موقعیت‌هایشان (پیکانهای سبز) نسبی با مرکز ثقل شی (دایره قرمز) جفت می شوند. میانی: اینها به طور تصادفی اشفته می‌شوند، راست: لبه‌ها برای تشکیل قطعه‌های کانتور محاسبه می شوند.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26