چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-2-یادگیری و دانش

اشکار گر شی در یک روش به طور جزئی نظارتی دو مرحله‌ای اموزش داده می شود.

 در مرحله 1، یک فرهنگ لغت قطعه ϱ، و یک اشکارگر ناقص و ابتدایی K1 از یک مجموعه کوچک Dsتصاویر جفت با ماسک‌های تقطیع باینری اموزش داده می شوند، که کانتور خارجی را مشخص می کند و مراکز ثقل شی را متمرکز می کند. تقطیع‌ها می تواند به طور خودکار با استفاده از یک سیستم مبنی بر تقویت کننده صوت ازسه جهت Kolmogorov ، یا نیمه خودکار Rother‌  یا به طور دستی تولید شود؛ اجرا در مرحله 2 بهبود می یابد. یک مجموعه بزرگتر دوم DUاز تصاویر کلاس غیر قطعه قطعه شده برای تعلیم با مرکز ثقل شی تخمینی توسط خود راه اندازی کردن[1] اشکارگر K1استفاده می شود. به طور اضافی‌، K1روی مجموعه داده‌های زمینه DBبرای یافتن اکتشاف‌های نادرست ارزیابی می شود، اجازه تعلیم صریح در برابر در هم ریختگی .

 [1]bootstrapping 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26