چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیش بردن الگوریتم

الگوریتم یک مجموعه از نمونه‌های تعلیم را می گیرد ، هر یک با یک بردار خاصیت و مقدار هدف ، و به طور حریصانه یک رده بندی کننده Kبالای یک عدد گرد(تکمیل) و یا تکرار‌ها می سازد. در هر تکمیل یادگیرنده ضعیف که بیش از همه یک تابع ارزش Jرا کاهش می دهد پیدا می شود و به رده بندی کننده جاری اضافه می شود. بعد هر رند(تکمیل) همه نمونه‌های تعلیم دوباره بار می شونداینطور که انها به طور ضعیف رده بندی شده با تأثیر بیشتر در تکمیل بعدی ارائه می شوند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26