چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-6-1- روشن سازی تغییرپذیر

به منظور سادگی، فقط با حالت مغایرت روشن سازی مشابه، بدون از دست دادن عمومیت و اصل کلی سر و کار داریم. در حالتی از تغییرات روشن سازی مشابه، رنگ اشیاء به طور یکسان از مدل به صحنه نمایش تغییر می‌کنند که تغییرات روشن سازی از وضعیت‌های پیکسل مستقل هستند .

در این حالت ساده ، هر پیکسل با یک مجموعه مساوی از فیلترها که به طور ابتدایی درگیر با پارامترهای رنگ نتیجه گرفته از نمونه‌های یادگیری هستند، مربوط می شوند. اندیشه اصلی روشن سازی تغییرپذیر تنظیم این پارامترها انقدر که فیلتر‌ها یک توزیعی از پاسخ‌ها شبیه پاسخ‌های مدل تولید می کنند، هست. بنابراین تغییر ناپذیری روشن سازی در این روش به انجام رسانده می شود .

روشن سازی تغییرپذیر با شکل تغییر پذیر به عنوان یک تکنیک هم زمان اکتشاف و تشخیص شی نمونه سازی می شوند، که نیز مقدار اطمینان مکان پیکسل (i,j)پیوسته با kامین بردار مرجع‌ ، rki,jبرای ان پیکسل نامیده می شود. رهیافت‌های مختلفی وجود دارند که می توانند به طور انطباقی برای تنظیم بردار‌های مرجع استفاده شود.

در اینجا‌، یک کارکردی که روشن سازی تغییر پذیر و شکل تغییر پذیر را ترکیب می کند، پیشنهاد می‌کنیم.  بردار‌های مرجع(روشن سازی تغییر پذیر) و پارامتر‌های تغییر شکل هندسی (شکل تغییر پذیر) به عنوان پارامترهای تابعی وعملی مورد بحث قرار می‌گیرند . با بهینه سازی عملی نقشه‌های اطمینان[1] صحنه تنظیم می‌شوند و اکتشاف و تشخیص بر اساس برایند نقشه‌های اطمینان انجام داده می شوند.

مفهوم فعال سازگار روشن سازی تغییر پذیر با شکل تغییر پذیر شکل عملی فشرده‌تر و پر معنی‌تر از نسخه مبنی بر شباهت زیاد eigen-faceاصلی ایجاد می کند.

یک رهیافت تطبیق چند مقیاسی با تلاش به کاهش تأثیر مینیمال محلی پیشنهاد شد. استراتژی خوب به طور اصلی روی بهینه سازی پارامتر‌های پیمایش متمرکز می شود‌، که به طور نسبی مهمتر از پارامتر‌های چرخش و برگردان هستند .

نسبت بین بزرگترین وسعت تغییر شکل‌های Radonنقشه‌های اطمینان مدل و صحنه می تواند به طور مؤثر برای براورد مقادیر اغازی فاکتور‌های مقیاس گذاری استفاده شود[1]confidence maps 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26