دوشنبه 28 آبان 1397 | Monday 19 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-7-1- انتخاب خصوصیات

اکثریت مسائل اکتشاف اشیاء جهان واقعی یادگیری نظارتی را لازم دارند، در اینجا هر نمونه تعلیم با یک برچسب کلاس ارتباط داده می شود. ایجاد یک سیستم اکتشاف اشیاء تحت این طرح راهنما درگیر دو گام اصلی می‌شودi):) استخراج تعدادی خصوصیت و (ii)‌ تعلیم یک رده بندی کننده با استفاده از خصوصیات استخراجی برای تشخیص در میان نمونه‌های کلاس متفاوت. در بیشتر حالات، اغلب خصوصیات مربوط ناشناخته هستند. غالباً یک عدد بزرگی از خصوصیات برای نمایش بهتر مفاهیم هدف استخراج می شوند. اگر‌چه، بدون به کارگیری برخی انواع استراتژی انتخاب خصوصیات، خیلی از انها می توانستند افزونه یا حتی برای کار رده بندی نامربوط باشند. به عنوان یک نتیجه، رده بندی کننده ممکن است قادر به رسیدن به اجرای بهینه نباشد. اگر فقط بتوانیم ان خصوصیاتی را که قدرت تفکیک پذیری زیادی درحین نادیده گرفتن یا توجه کمتر به نتیجه (بقایا) دارند، استفاده کنیم، ایده‌ال خواهد بود. برای مثال برای پذیرفتن یک اکتشاف کننده یک وسیله نقلیه برای تعمیم به طور مطلوب، اگر می‌توانستیم مانع جزئیات رمز گذاری خصوصیات شویم که ممکن است به طور ویژه فقط وسائل نقلیه را نشان دهند، مطلوب خواهد بود. کشف اینکه کدام خصوصیات برای کار استفاده شود، تحت عنوان انتخاب خصوصیات نسبت داده می شود. به طور ویژه مسئله انتخاب خصوصیات می‌تواند به شکل زیر تعریف شود: ارائه یک مجموعه از dخصوصیت ، انتخاب یک زیر مجموعه با سایز m‌ که به کوچکترین خطای رده بندی هدایت می کند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26