چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-7-2- نمایش eigenspace

نمایش‌های eigenspace‌‌ های تصاویر PCAرا برای طرح ریزی به طور خطی یک تصویر در یک فضای اندازه و ابعاد پایین استفاده می کنند. این فضا توسط اجزای اصلی (eigenvectors‌ متناظر با بزرگترین eigenvalues) از توزیع تصاویر تعلیمی اندازه گیری می شود. بعد از اینکه یک تصویر در eigenspace‌ طرح‌ریزی می شود، یک بردار خاصیت شامل ضرایب طرح برای نمایش تصویر استفاده می شود. به این خصوصیات به عنوان eigen-feature‌ مراجعه می‌کنیم. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26