پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-7-5- انتخاب خصوصیات ژنتیک

GAsبه طور تکراری روی یک جمعیتی از ساختارها عمل می کند، هر یک که راه حل داوطلب را برای مسئله نشان می‌دهد، به عنوان یک رشته نماد (کروموزم) رمز گذاری شده است. یک مجموعه تولیدی تصادفی

از چنین رشته‌ها جمعیت ابتدایی که GA‌ با جستجوی ان شروع می کند، تشکیل می دهد. سه عملگر اساسی

ژنتیک این جستجو را هدایت می کند: انتخاب، تقاطع و جهش

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26