پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-8- ضریب Bhattacharyya درهمبستگی اشیاء مقیاس خاکستری

ضریب Bhattacharyyaیک روش کلی است که نمودار‌های رنگ را برای همبستگی تصاویر استفاده می‌کند. ضریب Bhattachayyaبه دلیل دارا بودن اندازه همانندی کامل و قطعی برای تکرار دادهرمزیاستفاده می شودوان به هیچ تصحیح طرفداری[1] (تمایل به یک طرف) نیاز ندارد .

نشان می‌دهیم زمانی که این متد برای تصاویر مقیاس خاکستری به کار برده می‌شود‌، نتایج متمایل به یک طرف را تولید می کند. همبستگی بر اساس این اندازه برای تصاویر مقیاس خاکستری مشترک و معمولی کافی نیست، به طوری که رنگ در مقیاس خاکستری یک خاصیت کافی نیست .

برجستگی جانبدارانه اکتشاف می‌شود و در سرتاسر ازمایشات بزرگ با انواع مختلفی از اشیاء مانور[2]غیر جامد در محیط‌های در هم ریخته و کمتر در هم ریخته اثبات می‌شود[4].

در ازمایشات مکان واقعی شی با تفاوت مربع میانگین (MSD)معلوم می شود، که یک متد با دقت بالا به علت همبستگی فاصله‌ای معقول پیکسل‌های ان است .

به هر حال ، فاکتور‌های خاص مثل نداشتن استحکام استفاده ان را در کاربرد‌های پیگردی بلادرنگ غیر نظارتی منع می کند. نشان داده ایم که MSD‌ نتایج به مراتب بهتری از ضریب Bhattacharyyaزمانی که شباهت بین جفت تصاویر جستجو می شود، ارائه می دهد .[1]biased

[2]maneuvering 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26