پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-8-1- نمایش شی

برای توصیف شی، اول یک فضای خصوصیات انتخاب می شود. شی با تابع تراکماحتمال pdf)) ان نمایش داده می شود. Pdfمی تواند بانمودار mخانه شی براورد شود، در اینجا mشماره رنگ‌ها است. نمودار بهترین تخمین تراکم غیر پارامتری نیست، اما ان به اندازه کافی برای بیشترین کاربردهای تشخیص الگو کامل است.تخمین‌های تراکم گسسته دیگر نیز می تواند به کار گرفته شود.

شی مرجع یکی است تا در تصاویر یکسان و یا ممکن است در تصویر بعد یک توالی ویدئویی یا در هر تصویر جایی که یک شی مشابه ممکن است پیدا شود، جستجو شود. اشیاء داوطلب در برابر شی مرجع تست می‌شوند تا شباهت را بین انها چک و بررسی کنند. هر دو شی مرجع و داوطلب با mخانه به عنوان یک تخمین pdfشان نشان داده می شوند.

نمودار وزن‌دار با استفاده از هسته

یک هسته همگرا (دارای خواص فیزیکی مشابه) استفاده می شود ، با یک منحنی نمایش هسته کاهنده و محدب به طور یکنواخت که وزن‌های کوچکتر را به پیکسل‌های دور از هسته تخصیص می دهد. این وزن‌ها، استحکام تخمین تابع تراکم احتمال را افزایش می دهند، به عنوان پیکسل‌های دور‌تر از مرکز اغلب با شلوغی یا دخالت زمینه تحت تاثیر واقع می شوند .

هسته Epanechnicovیک مثال است که می تواند برای این هدف استفاده شود. حالا یک نمودار بر اساس هسته می تواند ساخته شود .

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26