چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-8-5-ازمایشات

ازمایشات با استفاده از جفت تصاویر توالی‌های ویدئویی‌، با سایزهای مختلف اشیاء و انواع مختلف حرکت‌ها مثل حرکت اهسته، حرکت سریع و اجسام مدور در محیط‌های شلوغ و کمتر شلوغ انجام می شوند.

در دو فریم نزدیک یک توالی ویدئویی ، یک پنجره مستطیلی شامل شی از اولین فریم گرفته می‌شود و سپس ضریب همانندی[1] با مرتبط کردن سایز یکسانی از پنجره‌ها در فریم بعدی محاسبه می شود. یک طرح سه بعدی از تفاوت مربع میانگین (MSD)در برابر موقعیت‌های پیکسل طرح ریزی می شود.

ماکسیمم طرح ، موقعیت پیکسل را در جایی که بهترین تطابق اتفاق می افتد، نشان می دهد. رأس تیز MSD‌ تطبیق بالا را با هدف نشان می دهد. طرح‌های ضریب Bhattacharyya با استفاده از طرح و نقشه یکسان به دست اورده می شوند. بعد این طرح‌ها با طرح‌های MSD‌ برای مشاهده تفاوت ماکسیمال در شرایطی از موقعیت‌های پیکسل مقایسه می شوند.

 

توالی ماشین‌ها

درازمایش انجام شده روی توالی ماشین، اولین فریم و شی در شکل3-20 مشخص می شوند. این توالی مثالی از شی‌ با زمینه به طور نسبی در هم ریخته است.


شکل 3-20- فریم اول از توالی ماشین ، مستطیل سفید شی مرجع را نشان می دهد که در فریم بعدی جستجو می شود.

 

شکل3-21- منحنی تفاوت مربع میانگین بین شی مرجع و اشیاء داوطلب در فریم‌های شماره 1&2توالی ماشین. رأس مکانی که بیشترین داوطلب مشابه وجود دارد را نشان می دهد .

طرح کانتور تیزی رأس را نشان می دهد.

 

شکل3-22-منحنی ضریب Bhattacharyyaبین فریم 1&2توالی ماشین ، پیکان چپ ماکسیمم ضریب Bhattacharyyaرا نشان می‌دهد، پیکان راست ماکسیمم واقعی یا مکان واقعی شی به طوریکه با تفاوت مربع میانگین تخمین زده می شود. نمودار کانتور عرض و رأس صاف را نشان می دهد.

 

توالی بطری

ازمایشات دیگر با توالی بطری در زیر نشان داده می شود. این نمونه حالتی از یک جسم چرخشی با زمینه نسبتاً اشکار و صریح را نشان می دهد.

بطری در شکل 3-23 خصوصیات تشخیص روی یک زمینه بسیار واضح و یکریخت را نمایش می دهد.

توده رأس ضریب Bhattacharyyaحتی در این حالت ساده رفتار نادرستی از منحنی را ثبت می کند.

شی در توالی بطری نسبتاً یکنواخت است و جرئیات کمتری در زمینه وجود دارند .

شکل 3-23-فریم 9 از توالی بطری ، مستطیل سفید شی مرجع را نشان می دهد که در فریم بعدی جستجو می شود
شکل 3-23-فریم 9 از توالی بطری ، مستطیل سفید شی مرجع را نشان می دهد که در فریم بعدی جستجو می شود.

 [1]similarity coefficient 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26