چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-8-6- نتیجه

محدودیت ضریب Bhattacharyyaمرتبط با اشیاء مقیاس خاکستری در تمام یک سری از ازمایشات تحقیق شد. یک مشاهده مشترک در این ازمایشات رفتار متمایل به یک طرف از براورد و تخمین موقعیت واقعی هدف است. از انجایی که ضریب Bhattacharyyaیک روش طیفی خالص است، ممکن است نتیجه بگیریم که اطلاعات طیفی در کاربرد‌هایی مثل همبستگی تصاویر مقیاس خاکستری یا بخش‌هایی از تصاویر، یا کاربرد‌هایی مثل پیگردی اشیاء مقیاس خاکستری کافی نیست. ترکیب برخی اطلاعات فاصله‌ای در ضریب Bhattacharyyaمی‌تواند به بهبود دقت تمرکز هدف کمک کند. این منظر برای پدیدار شدن در کار بعدی طرح ریزی می شود. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26