چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-9- جستجوی شی تصویر ترکیب شده رنگ با توصیف‌گر شکل موجک Gabor

یک جستجوی تصویر و شی و الگوریتم‌های بازیابی نیز که رنگ و اطلاعات فاصله‌ای را ترکیب می‌کند، ایجاد می شود. مشخصه‌های فاصله‌ای در شرایطی ازفرمول سازی پرتاب‌های Wiskottبراساس یک مجموعه از توابع Gabor Waveletدر تغییر مقیاس‌ها و اندازه‌ها، جهت یابی‌ها ومکان‌ها توصیف می شوند. در ابتدا اطلاعات رنگ به یک شکل غیر قابل نفوذتر به روشن سازی تغییر رنگ ، کاهش یافته به دو بعدی ، رمز گذاری شده در یک نمودار بر اساس یک فضای رنگی کشیده جدید که همه خانه‌ها پر می شوند[1]، برگردانده می شود . یک پایگاه داده تصویر از 27380 ‌تصویر با تکرار 2738 تصویر JPEG‌ با یک مجموعه از تغییرات شامل تغییر سایز‌، حمله‌های حاصل شده متنوع‌، تغییرات کیفیت JPEG‌، دگرگونی نسبت ظاهر و کاهش رنگ با مقیاس خاکستری ایجاد می شوند. همبستگی بردار رمز گذاری کامل به عنوان مقیاس و اندازه همانندی استفاده می‌شود[13].

برای هر دو جستجو با تصویر اصلی به عنوان جستجو در حدود مجموعه داده کامل و با تصاویر اصلاح شده به عنوان جستجو در حدود مجموعه داده اصلی‌، مقیاس خاکستری و امتداد و تغییر سایز تصاویر نتایج نزدیک به کامل و ایده‌ال داشته است .

در این مطالعه ، یک روش رنگ پذیری ثابت روشن سازی بر اساس کار با Drew[13]و Auبرای اماده سازی و فراهم کردن انالیز رنگ استفاده می شود. تشخیص شی بر اساس شکل، اشیاء را براساس شکل قابل اندازه گیریشان مقایسه می کند .

یک رهیافت تولید یک امضاء محل تقاطع مبدأ (پایین ترین نقطه) است. مشتق دوم لبه شی برای اشکار سازی شماره و تهیه کار[2]محل‌های تقاطع مبدأ استفاده می شود (در اینجا که مشتق دوم علامت را تغییر می دهد).

رهیافت دیگر استنتاج شالوده و بافت یا شکل سه بعدی از یک تصویر است . این به طور نوعی با یک شکل از انالیز تکرار و تناوب انجام می شود. تشخیص شی بر اساس شکل حداقل یک اشکال عمده دارد.

اشیایی که یک شکل پیچیده 3Dدارند، یک انالیز شکل خیلی متفاوتی با فقط تغییرات ناچیزی در چرخش ودوران‌، استقراریا انحراف نتیجه می دهند.

در این مورد تمرکز بر روی بهبود تشخیص تصویر جاری با استفاده از انالیز رنگ ترکیب شده با انالیز تناوب است . شاخص‌های شکل و رنگ برای تشخیص تصاویر استفاده می شوند‌، بنابراین پیشرفت روی نتایج هر یک از دو روش به طور منفرد استفاده شد . ازمایشات هدایت شدند تا کارامدی روش تولیدی را در بازیابی تصویر مبنی بر مندرجات و تشخیص تصاویر و شناسایی اشیاء نشان دهند.

 [1]populate

[2]placement 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26